artikel / 04 feb 2019

Skatt för övertilldelning till anställda vid börsnotering

Responsive image

I flera domar från Kammarrätten i Göteborg som meddelats under januari har kammarrätten beslutat att anställda som får övertilldelning av aktier i samband med börsnotering mottagit en skattepliktig förmån. Förmånen uppgår till skillnaden mellan aktiens öppningskurs på första handelsdagen och anskaffningskostnaden för aktierna.

I de aktuella målen hade ett flertal nyckelpersoner med närstående i en koncern erbjudits att förvärva aktier i ett dotterbolag i samband med börsnotering av dotterbolaget. Samtliga nyckelpersoner och närstående förvärvade aktier till samma pris som externa investerare och allmänheten i noteringen och fick full tilldelning av önskat antal aktier i börsnoteringen. Erbjudandet till allmänheten övertecknades flera gånger och öppningskursen (första betalkurs) på aktien översteg erbjudandets försäljningspris med ca 18 procent.

Kammarrätten konstaterar i målen att nyckelpersonerna, i och med att de hade fått full tilldelning i den annars övertecknade börsnoteringen, har mottagit en förmån till följd av sin anställning. Nyckelpersonerna lönebeskattas därför för varje förvärvad aktie, alltså inte endast det antal aktier som nyckelpersonerna hade övertilldelats, med skillnaden mellan öppningskursen och försäljningspriset i erbjudandet. På motsvarande sätt anser kammarrätten att det säljande moderbolaget ska betala arbetsgivaravgifter på värdet av den förmån som de anställda mottagit.

Setterwalls kommentar
Kammarrättens avgörande bekräftar en princip som gäller sedan 90-talet, nämligen att övertilldelning av aktier till anställda i en övertecknad börsnotering kan utgöra en skattepliktig förmån även om priset som de anställda betalar är detsamma som för externa investerare. Målet kan dock komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen och bedömningen kan då bli annorlunda.

Rättsfallet är särskilt aktuellt för såväl bolag som överväger att gå till börsen som bolag som nyligen har gått till börsen och i samband med noteringen gett övertilldelning till anställda.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.