artikel | 21 nov 2022

Skattenyheter i den nya regeringens budgetproposition för 2023

Responsive image

Den 8 november lämnade regeringen över budgetpropositionen för år 2023. I propositionen presenteras ett mindre antal skattereformer, varav majoriteten avser det indirekta skatteområdet, framför allt vad gäller energi- och miljöskatter. Flertalet reformer tar sikte på aktuella politiska frågor såsom minskat pris på el och drivmedel. Setterwalls sammanfattar förslagen nedan.

Ändringar avseende skatt på arbetsinkomster och socialavgifter

 • Jobbskatteavdraget föreslås förstärkas för personer som har fyllt 65 år, i enlighet med en promemoria som tidigare tagits fram av finansdepartementet. Storleken på beloppen för skattereduktionen varierar beroende på arbetsinkomst (exempelvis blir skattereduktionen 36 000 kronor för arbetsinkomster som överstiger 300 000 kronor men inte 600 000 kronor). Avtrappningen för arbetsinkomster som överstiger 600 000 kronor lämnas oförändrad, men eftersom den börjar från en högre nivå (36 000 kronor) innebär förslaget ändå en skattesänkning på arbetsinkomster upp till ca 1 800 000 kronor per år. Ikraftträdande den 1 januari 2023.
 • Reseavdraget förstärks genom höjning av schablonbeloppet från 1 krona och 85 öre till 2 kronor och 50 öre per kilometer för arbetsresor med egen bil, samt från 65 öre alternativt 95 öre till 1 krona och 20 öre per kilometer, för arbetsresor med förmånsbil. Vidare föreslås justerade avdrag med en höjning av schablonbeloppet till motsvarande nivåer för tjänsteresor och hemresor med egen bil respektive med förmånsbil. Höjning av schablonbeloppen enligt ovan omfattar inte förmånsbilar som helt drivs av elektricitet (där bör rätten till avdrag även fortsatt uppgå till 95 öre per kilometer). Ikraftträdande den 1 januari 2023.
 • Det införs en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel till egen bil eller förmånsbil för anställda på arbetsplatsen. Den tillfälliga skattefriheten föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, tillämpas på förmåner som lämnas efter den 30 juni 2023 och gälla fram till och med den 30 juni 2026.
 • Det presenteras ett förslag om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter, specifikt för personer som arbetar med forskning eller utveckling. Det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras hos den avgiftsskyldige bör höjas från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad. Ikraftträdande den 1 juli 2023.

Ändringar avseende energi- och miljöskatter, övriga punktskatter och moms

 • Skattereduktionen för installation av solceller föreslås förstärkas, genom att subventionsgraden höjs från 15 till 20 procent. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.
 • Skatten på avfallsförbränning, såväl som koldioxidskatten på bränsle som används i kraftvärmeverk och värmeverk inom EU:s utsläppshandelssystem, föreslås avskaffas. Dessutom bör råtallolja som förbrukas i kraftvärmeproduktion eller i annan värmeproduktion för framställning av värme i en anläggning inom utsläppshandelssystemet befrias från energiskatt med ett belopp motsvarande den koldioxidskatt som tas ut på s.k. lågbeskattad olja. Ikraftträdande den 1 januari 2023.
 • Det föreslås en tillfällig sänkning av energiskatt på bensin och diesel med 80 öre per liter utifrån de skattesatser som skulle ha gällt från och med den 1 januari 2023 med gällande indexeringsregler. Detta får även följdförändringar för lågbeskattad olja. Ikraftträdande den 1 januari 2023.
 • Den tillfälliga utökade nedsättningen av skatten på diesel inom jord-, skogs-, och vattenbruk fram till och med den 30 juni 2023, föreslås förlängas till och med den 31 december 2023.
 • Den omdiskuterade nedsättningen av energiskatt för datorhallar föreslås avskaffas. Ikraftträdande den 1 juli 2023.
 • Momsen på vissa typer av reparationer, såsom reparation av skor, cyklar, lädervaror, kläder och hushållslinne, som nyligen sänktes från 12 till 6 procent, föreslås höjas igen och därmed vara tillbaka till 12 procent. Ikraftträdande den 1 april 2023.
 • Kemikalieskatten föreslås bli föremål för förändring, där ett enklare avdragssystem ska införas tillsammans med tydligare och enklare regler för begagnade varor. Ändringar föreslås även vad gäller regler för import och otillåten införsel, samt en uppdatering av KN-nummer i lagen. Förslaget om en BNP-indexering av kemikalieskatten som den tidigare regeringen presenterat i budgetpropositionen för 2022 kommer enligt förslag inte att genomföras. Ändringarna i reglerna kring import och otillåten införsel föreslås träda i kraft den 31 december 2022, medan samtliga andra förändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Övriga skattefrågor

Övriga skatterelaterade förslag som presenteras i budgetpropositionen är nya krav på lämnande av uppgifter för betaltjänstleverantörer. Förslaget innebär en skyldighet att dokumentera och rapportera uppgifter om gränsöverskridande betalningstransaktioner till Skatteverket. Ändringarna baseras på ett EU-direktiv och en EU-förordning som ska börja tillämpas den 1 januari 2024. Regeringen avser under våren 2023 återkomma med förslag på relaterade svenska författningsändringar, vilka även de föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

I propositionen nämns även arbetet med utvärdering av utjämningsordningen med Danmark (det s.k. Öresundsavtalet). Regeringen har tidigare lyft behov av att utvidga omfattningen av avtalet och frågan ingår som del i ett förslag om en vidare översyn av Öresundsavtalet. Det framhävs i propositionen att ett nytt avtal kan skapa förutsättningar för att förbättra balansen mellan bosättningskommun och arbetskommun.

Utöver skattefrågorna i budgetpropositionen har det under våren 2022 tillsatts en kommitté som ska analysera på vilket sätt och i vilken omfattning de särskilda beskattningsreglerna för delägare i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna) kan förenklas. Kommittén ska särskilt överväga om en justerad skattesats på utdelningar och kapitalvinster skulle kunna öka utrymmet för förenklingar. Regelverket har även omnämnts i Tidöavtalet inom ramen för reformarbetet för företagande och produktivitet. Enligt avtalet ska villkoren för små och medelstora företag att växa, anställa och attrahera kapital förbättras genom förändringar i 3:12-reglerna. Kommitténs uppdrag ska redovisas senast den 30 november 2023.

Setterwalls följer utvecklingen av förslagen ovan. Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar kring hur förslagen kan komma att påverka din verksamhet.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.