artikel | 09 mar 2023

SOU 2022:65 – En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk

Responsive image

I november 2022 presenterade den statliga utredning som tillsatts för att se över regelverket för korttidsarbete sitt förslag, ”En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk” – SOU 2022:65. Utredningen föreslår att en helt ny lag om stöd vid korttidsarbete ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Korttidsarbete innebär att en arbetstagare under en begränsad period går ner i arbetstid utan fullt lönebortfall, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten för kostnaderna för korttidsarbete. Idag finns det två parallella system för stöd vid korttidsarbete. Det ena systemet är ett öppet och permanent system. Det andra systemet kan aktiveras av regeringen vid en synnerligen djup lågkonjunktur. Det öppna och permanenta systemet aktualiserades först under covid 19-pandemin, och användes då i en mycket större omfattning än vad som hade kunnat förutses. Det andra systemet har aldrig aktiverats och använts.

Utredningen föreslår att det ska införas en ny lag om stöd vid korttidsarbete. Den nya lagen ska innehålla ett samlat system för korttidsarbete som ska vara mer flexibelt och överskådligt än tidigare lagstiftning. Systemet ska utgå ifrån det tidigare öppna och permanenta systemet, och är tänkt att underlätta administrationen av stödet. Systemet som regeringen kan gå in och aktivera ska enligt förslaget slopas. Det sistnämnda motiveras med att systemet dels är mindre träffsäkert, dels aldrig har använts sedan det infördes år 2014.

Övriga ändringar motiveras med att man vill tydliggöra incitament mot överutnyttjande av stödet, förenkla systemet, göra reglerna om återbetalningsskyldighet mer proportionerliga samt motverka missbruk och säkerställa en effektiv kontroll av stödet.

Några av de förändringar som utredningen mot den bakgrunden föreslår är:

 • Kravet på att arbetsgivaren ska ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ersätts med ett krav på att arbetsgivaren ska ha fått ”ett betydande behov av arbetstidsminskning”.
 • Kravet på att först minska kostnaderna för arbetskraft slopas.
 • Karenstiden sänks från 24 till 12 kalendermånader.
 • Stödperioden ändras till en sammanlagd tid på nio månader i stället för, som idag, sex månader med en möjlighet till tre månaders förlängning.
 • Fast tidpunkt för jämförelsemånaden införs (tre kalendermånader före den kalendermånad en ansökan om godkännande har kommit in till Skatteverket).
 • Löpande avstämningar under stödperioden tas bort och ersätts med en slutlig avstämning.
 • Bestämmelserna om återbetalningsskyldighet görs mer proportionerliga, möjlighet införs för Skatteverket att meddela undantag vid särskilda skäl (jfr ”uppenbart oskäligt” idag).
 • Stöd ska inte ges i förhand, bara efter en stödmånads utgång och beräknas efter faktisk tid i korttidsarbete.
 • Skyldighet införs för arbetsgivare att anmäla felaktiga uppgifter mm till Skatteverket.
 • Skatteverkets möjligheter att utöva kontroll och utreda arbetsgivare som beviljats stöds stärks.
 • Skatteverket ska bl a få besluta om revision och använda tredjemansförelägganden.
 • Straffbestämmelser införs, direkt i lagen, om arbetsgivaren har lämnat oriktiga uppgifter eller inte följt anmälningsskyldigheten.
 • Det tillfälliga hindret för stöd vid vinstutdelning och värdeöverföringar tas inte med den nya lagen.
 • Inget krav på revisorsintyg.
 • Regeringen ges möjlighet att genomföra förutbestämda förstärkningar av systemet vid en synnerligen djup lågkonjunktur.

Hela utredningen kan läsas här.

Setterwalls kommentar

Setterwalls välkomnar utredningens förslag. Den föreslagna lagstiftningen framstår ändamålsenlig och flexibel, och innebär en förenkling i förhållande till nuvarande bestämmelser. Förhoppningsvis kan det nya regelverket också mer effektivt än nuvarande reglering förhindra missbruk.

Förslaget är i skrivande stund ute på remiss. Setterwalls fortsätter bevaka lagstiftningsarbetet och återkommer när det finns mer att rapportera.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.