artikel / 15 dec 2022

Takpriser för elproducenter – kommer i mars!

Responsive image

Setterwalls har tidigare ställt frågan om när regler om intäktstak för bl.a. elproducenter som följer av EU:s förordning om nödåtgärder kommer att börja tillämpas i Sverige. Genom Finansdepartementets promemoria som skickades på remiss den 12 december 2022 får vi både svar på när reglerna kommer att träda i kraft – från och med den 1 mars 2023 – och även hur regelverket kommer att se ut. Setterwalls har läst förslaget och lämnar ett antal kommentarer i det följande.

Kort efter att Setterwalls publicerat en artikel (här) i vilken det bland annat efterfrågas klargöranden kring när ett intäktstak för elproducenter kan komma att träda i kraft i Sverige samt hur regelverket kommer att se ut publicerade Finansdepartementet en promemoria på området. Promemorian innehåller även förslag till lagtext och skickas nu på remiss.

I korthet innebär förslaget att (i) det införs en ny, tillfällig skatt på överintäkter från el, (ii) skatten endast ska tas ut på en viss del av elproducenternas realiserade intäkter, (iii) storleken på skatten ska vara 90 procent, samt (iv) att lagen ska träda i kraft den 1 mars 2023 och tillämpas på el som produceras från mars till och med juni nästa år. Vidare föreslås att lagen inte ska komma att tillämpas retroaktivt.

Utöver vad som framgår ovan, redogörs även för hur framtida beskattningsunderlag kan komma att beräknas. Kortfattat ska detsamma tas fram per kalendermånad, där beskattningsunderlaget ska utgöras av summan av samtliga timintäkter under månaden, minskad med summan av samtliga takbelopp och justerad med ett finansiellt justeringsbelopp. Timintäkter ska beräknas genom att antalet megawattimmar skattepliktig el som matats in under en kvalificerad timme multipliceras med priset på dagenföremarknaden*, och kvalificerad timme ska i sin tur förstås som en timme när priset på dagenföremarknaden i det elområde där inmatning av el sker överstiger 1 957 SEK per megawattimme.

Takbelopp

Vad avser beräkningen av takbelopp, så beräknas detta genom att det totala antalet megawattimmar skattepliktig el som matats in under kvalificerade timmar under den aktuella kalendermånaden multipliceras med 1 957 SEK. Samtidigt föreligger, under förutsättning att en elproducents anläggning har driftskostnader överstigande 1 957 SEK per megawattimme, möjlighet att istället använda sig av ett särskilt takbelopp.

Finansiellt justeringsbelopp

I de fall då energiproducenter valt att ingå risksäkring mot fluktuationer på grossistmarknaden för el, exempelvis via ett prissäkrings- eller energiköpsavtal, påverkas den slutliga och realiserade intäkten. Som följd har föreslagits att möjlighet ska finnas att påverkansjustera via ett finansiellt justeringsbelopp, där detsamma för en kalendermånad föreslås beräknas som nettoeffekten i kronor av en skattskyldigs avtalsenliga rättigheter och skyldigheter på de realiserade intäkterna från den skattepliktiga el som matats in under månadens kvalificerade timmar. Avsikten är att beskattningsunderlaget efter den finansiella justeringen ska motsvara de faktiskt realiserade intäkter som en skattskyldig erhållit vid försäljning av skattepliktig el under den aktuella kalendermånaden, där den metod som bör användas för att räkna ut nettoeffekten kommer variera beroende på omständigheterna.

Setterwalls kommentar

Det är givetvis bra att Finansdepartementet och regeringen kommit med förslag till lagstiftning och förtydliganden beträffande hur man anser att Rådets förordning bör tillämpas. Med det sagt föreligger fortfarande oklarheter – bland annat angående hur beräkning av beskattningsunderlag rent praktiskt ska gå till när bland annat ingångna prissäkrings- och energiköpsavtal ligger för handen mot bakgrund av att den legala, kommersiella och finansiella strukturen i stor utsträckning kan variera mellan nämnda form av avtal, men även beträffande hur EU kommer reagera på Sveriges beslut att frångå den 1 november 2022 som första tillämpningsdag för ett intäktstak, och istället använda sig av den 1 mars 2023.

Setterwalls bevakar dessa frågor löpande och ni är välkomna att kontakta oss för vidare information kring hur förslaget kan komma att påverka er verksamhet.

* Med priset på dagenföremarknaden avses det pris på el i kronor per megawattimme, som fastställts ett dygn i förväg av elbörsen Nord Pool för en viss timme.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.