artikel / 10 feb 2021

Tillhandahållande av tjänst för aktivitetsbaserade arbetsplatser momspliktigt

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar två förhandsbesked från Skat-terättsnämnden (SRN) avseende moms vid tillhandahållande av aktivitetsbaserade arbetsplatser. Setterwalls går i nedan artikel genom avgörandena som innebär att tjänsterna inte ska undantas från skatteplikt.

Bakgrund
Frågan i målen var om tillhandahållande av en tjänst som ger tillgång till lokaler med aktivitetsbaserade arbetsplatser ska undantas från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet. Utgångspunkten är att omsättning av varor och tjänster är momspliktigt, men normalt undantas dock uthyrning av fastigheter.

De två företagen i fråga avsåg att tillhandahålla s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser genom medlemskap respektive prenumerationer. Kunderna skulle även erbjudas andra mötesutrymmen och faciliteter och företagen avsåg anställa en s.k. community manager som skulle bidra till att kunderna fick kontakt med varandra. Community managern skulle även se till att kunderna har det som de behöver och ta upp beställningar på tilläggstjänster. Företagen skulle därutöver även anordna gemensamma nätverksaktiviteter och marknadsföringsevent.

SRN fann att tillhandahållande av de tjänster som dygnet runt gav rätt till tillträde till en lokal, där kunderna bl.a. erbjuds en arbetsplats, omfattades av undantaget från skatteplikt såsom uthyrning av fastighet. SRN bedömde att de tjänster som, utöver tillträdet till lokal, erbjöds kunderna var nödvändiga för att nyttja lokalerna på åsyftat sätt och därmed underordnade.

HFD:s bedömning
Till att börja med bedömer HFD, precis som SRN och parterna, att det gällande vart och ett av medlemskapen och prenumerationerna är fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande, inkluderande både tillträde till lokal och ytterligare tjänster.
Vad gäller prövningen om tillhandahållandena är undantagna från momsplikt, innebär, enligt EU-domstolen, uthyrning av fastighet att fastighetsägaren upplåter en rätt till en nyttjanderättshavare att mot betalning för en avtalad tidsperiod nyttja fastigheten och förhindra att någon annan utövar en sådan rätt. Vidare är det vanligtvis fråga om en förhållandevis passiv verksamhet som inte skapar något betydande mervärde. Undantaget från momsplikt omfattar inte, annat än under mycket speciella förhållanden, en verksamhet som även innebär att ett antal andra kommersiella åtgärder utförs.

En prenumeration gav kunden rätt till ett låsbart rum och kunden kan därmed ute-sluta andra från motsvarande rätt. Trots vissa begränsningar i kundens möjlighet att förfoga över utrymmet ansåg HFD att nyttjanderätten till lokalen utgör det dominerande inslaget i tillhandahållandet som är undantaget från momsplikt.

HFD konstaterar att övriga tjänster inte ger någon garanterad rätt till en arbetsplats eller viss yta. Ett av företagen uppgav tvärtom att antalet medlemskap skulle vara betydligt fler än antalet arbetsplatser i lokalen. Kunderna har alltså inte rätt att ta en plats eller yta i besittning och utestänga andra från motsvarande rätt. Utifrån HFD:s bedömning uppfylls därmed inte samtliga EU-domstolens kriterier för undantaget och momsplikt ska anses föreligga.

Setterwalls kommentar
SRN:s förhandsbesked gjorde situationen mycket osäker för många fastighetsägare om hur momsen skulle hanteras vid uthyrning av moderna aktivitetsbaserade kontor med co-working och delade kontorslandskap. HFD:s avgöranden och bedömningar är därför mycket välkomna.

Då tillhandahållandet av arbetsplatserna nu bedöms som momspliktigt får fastighetsägaren göra avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till lokalen, t.ex. drift och underhåll, och riskerar inte av denna anledning att behöva återbetala tidigare avdragen moms.

Setterwalls har lång erfarenhet och expertis inom fastighetsrelaterade skattefrågor och moms. Välkommen att kontakta oss för rådgivning eller med frågor gällande ovanstående avgöranden.

Innehållet är en allmän redogörelse samt utgör generell information och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.