artikel / 20 aug 2019

Update Skatterätt: HFD prövar frågan om beskattning av styrelsearvoden på nytt

Responsive image

Som Setterwalls behandlat i tidigare nyhetsbrev har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i ett avgörande från 2017 fastställt att styrelsearvoden normalt ska beskattas i inkomstslaget tjänst (HFD 2017 ref. 41). HFD har nu meddelat att ett överklagat förhandsbesked i en liknande fråga kommer att prövas av domstolen i plenum.

Enligt HFD:s avgörande från 2017 ska arvode från styrelseuppdrag normalt beskattas i inkomstslaget tjänst. Avgörandet har inneburit att möjligheten att fakturera styrelsearvoden via bolag begränsats avsevärt i förhållande till den praxis som tidigare tillämpats av Skatteverket. I en kommentar till avgörandet har Skatteverket bedömt att styrelsearvoden normalt beskattas som inkomst av tjänst, men att fakturering kan ske avseende vissa avgränsade uppdrag och specifika insatser i enlighet med tidigare rättspraxis.

Förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden, som nu har överklagats till HFD, rör en advokat som innehaft fyra styrelseuppdrag, varav ett som ordförande i styrelsen i ett börsnoterat bolag. Uppdragen fakturerades via advokatens helägda aktiebolag. Sökanden ansåg att ett styrelseuppdrag som en advokat utfört inom ramen för dennes verksamhet alltid är ett sådant tillfälligt och avgränsat uppdrag som bryter presumtionen för tjänstebeskattning. Skatterättsnämnden har i avgörandet bedömt att en advokatverksamhet i och för sig normalt kan bedrivas i aktiebolag, även om verksamheten bygger på ägarens personliga insatser. Vad gäller styrelseuppdraget bedömde dock Skatterättsnämnden att ett sådant uppdrag inte blir mindre personligt när det utförs av en advokat inom ramen för dennes advokatverksamhet. Eftersom det inte framgått att styrelseuppdraget avsett ett tidsmässigt avgränsat uppdrag som gäller en specifik insats, i enlighet med tidigare rättspraxis, skulle arvodet tas upp till beskattning i tjänst.

HFD har nu beslutat att pröva det överklagade förhandsbeskedet i plenum, vilket innebär att samtliga justitieråd ska närvara. Mål prövas i plenum när tidigare rättspraxis kan komma att förändras genom avgörandet eller om en viss fråga är av särskild betydelse.

Setterwalls kommentar
Sedan HFD:s avgörande från 2017 har det varit oklart under vilka omständigheter som styrelsearvoden kan faktureras via aktiebolag. Att HFD nu tar upp frågan i plenum välkomnas och öppnar upp för att den rättspraxis som skapades genom HFD 2017 ref. 41 kan komma att förändras eller i vart fall förtydligas.

Välkommen att kontakta oss om ni vill diskutera fakturering av styrelsearvode.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.