artikel | 11 mar 2016

Utökade maktbefogenheter för Konsumentverket

Responsive image

Regeringen föreslår nu i proposition 2015/16: 85 (Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning) en ändring i konsumentkreditlagen som gör att Konsumentverkets beslut om förbud för en näringsidkare att lämna krediter skall gälla omedelbart. Ändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2016.

Förslaget skall ses mot bakgrund av att Konsumentverket idag enligt konsumentkreditlagen kan förelägga näringsidkare att upphöra lämna krediter. En näringsidkare som tidigare varnats för bristande kreditprövning men inte rättat sig eller en näringsidkare som anses göra sig skyldig till en särskilt allvarlig överträdelse, t ex systematiska eller omfattande brister, kan få ett föreläggande att upphöra med kreditgivningen. Ett sådant föreläggande gäller inte förrän det vinner laga kraft och behöver därför inte följas så länge som det prövas i domstol efter överklagande.

Det nya är att Konsumentverket nu föreslås kunna meddela ett omedelbart giltigt förbud att lämna krediter till konsument. Förslaget motiveras med hänsyn till konsumentskyddsaspekter och att näringsidkare med dagens system kan välja att överklaga beslut och under tiden fortsätta en oseriös  kreditgivning.

Den näringsidkare som förbjuds lämna krediter kommer om förslaget genomförs att bli hänvisad till att snabbt överklaga beslutet och begära att domstolen tills vidare förordnar att beslutet om förbud inte ska gälla.

Förslaget är intressant inte minst mot bakgrund av att det för närvarande pågår ett antal tvister mellan kreditgivare och Konsumentverket angående hur kreditprövningen enligt konsumentkreditlagen ska göras och som bland annat berör om Konsumentverket har fog för sin tolkning av hur kreditprövningen skall göras mot bakgrund av konsumentkreditlagen och bakomliggande EU-direktiv.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.