artikel | 16 apr 2020

Utökat stöd genom regeringens förslag om höjd nivå av permitteringsgrad och kraftigt ökade kontrollinsatser

Responsive image

Den 14 april presenterade regeringen förslag om förändring av reglerna för korttidsarbete. Förslaget innebär en förstärkning av det nu gällande systemet som ger arbetsgivare möjlighet att söka stöd för korttidsarbete för upp till 80 % av arbetstiden, jämfört med den tidigare nivån om 60 % av arbetstiden. Förstärkningen gäller endast tillfälligt under maj, juni och juli månad 2020 men innebär en kraftig sänkning av arbetsgivarens lönekostnader. Förslaget innebär även att utökade kontroller ska ske av de företag som får stöd för korttidsarbete.

Korttidsarbete fram till nu
Setterwalls har tidigare, i olika sammanhang, rapporterat om regeringens krispaket om stöd vid korttidsarbete till följd av COVID-19, se bl.a. här och här. Stöd vid korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska de anställdas arbetstid och få ekonomiskt stöd från staten som täcker stora delar av kostnaderna samtidigt som arbetstagarens lön påverkas i mindre utsträckning. Syftet med reglerna är att lindra konsekvenserna för svenska jobb och företag i sviterna av COVID-19.

Sedan den 7 april har det varit möjligt för arbetsgivare att ansöka om stöd från staten vid införande av korttidsarbete. Möjligheten till stöd för korttidsarbete har redan utnyttjats i hög grad. Hittills har omkring 24.000 ansökningar om korttidsarbete kommit in och beslut om preliminärt stöd har redan hunnit fattas i majoriteten av dessa. Vår erfarenhet av Tillväxtverkets prövning är att processen är mycket summarisk.

Regeringens förslag om höjd nivå av permitteringsgrad
Den 14 april meddelade regeringen att stödet för korttidsarbete nu kommer att förstärkas med förhoppningen att lyfta ytterligare kostnader från drabbade företag. Det nya förslaget innebär att stödet även kommer omfatta en minskning av arbetstiden med 80 %. Enligt de tidigare reglerna har det varit möjligt för arbetsgivare att söka stöd för korttidsarbete motsvarande en arbetstidsminskning om 20, 40 eller 60 %.

Arbetsgivarens lönekostnader kommer vid utnyttjande av den höjda nivån av permitteringsgrad minskas med över 70 %. Regeringen kommer att presentera närmare information om det utökade stödet i sitt förslag till riksdagen i mitten på maj. Det förstärkta stödet kan sökas retroaktivt från och med den 1 maj. Det är ännu inte klart hur tillämpningen av det förstärkta stödet kommer att hanteras i praktiken.

Tills dess att lagändringen träder i kraft i maj kan ansökan hos Tillväxtverket endast göras på nuvarande nivåer om 20, 40 eller 60 %. Enligt Tillväxtverket kommer stödnivån kunna justeras för företag som redan ansökt eller kommer att ansöka om stöd för nu gällande nivåer. Om företag vill utnyttja den höjda nivån av permitteringsgrad kommer, för bolag som inte har kollektivavtal, krävas att nya enskilda avtal om korttidsarbete ingås.

Kraftigt utökade kontroller
Det ska noteras att regeringen, sedan införandet av nu gällande regler om korttidsarbetet, har fått indikationer om att vissa företag utnyttjar systemet genom att bl.a. låta personalen jobba heltid trots att företaget ansökt om stöd för korttidsarbete. Till följd av detta har regeringen valt att skärpa kontrollen av företag som beviljas stöd. Regeringen arbetar med att ta fram olika kontrollåtgärder för att minska missbruk av systemet. En konkret åtgärd som presenterats är utökade oanmälda kontroller av personalliggare. Regeringen ser mycket allvarligt på kringgående av systemet och anger att sådant agerande kommer att polisanmälas.  

Setterwalls kommentar
Det finns all anledning att fundera över vilka insatser, däribland korttidsarbete, som kan vara aktuella för er verksamhet.

Regeringens nya förslag om ökad permitteringsgrad om minskning av 80 % av arbetstiden är positivt och kan vara precis rätt verktyg för ett företag som till följd av COVID-19 plötsligt har drabbats av en kraftig nedgång i affärerna. Samtidigt är det ett verktyg som ska användas bara efter noggrann eftertanke. Om ni överväger korttidsarbete för er verksamhet bör ni bl.a. fundera över vad en omfattande permittering innebär för era möjligheter att växla upp verksamheten igen när efterfrågan ökar.

Regeringens förslag på utökade kontroller indikerar att en mer noggrann granskning kommer ske av de företag som beviljats preliminärt stöd för korttidsarbete. Det tål att påpekas att ett bolag som får stöd för korttidsarbete på felaktig grund eller med ett för högt belopp kan bli återbetalningsskyldigt. De som ansöker om stöd bör således dels göra en objektiv bedömning av om de är stödberättigade, dels vara noggranna med att kontrollera de anställdas arbetstider. Begäran om återbetalning kan annars senare komma som en obehaglig överraskning.

om du har några frågor, vill diskutera vilka insatser som kan vara bäst lämpade för er verksamhet eller är i behov av rådgivning i övrigt är du varmt välkommen att kontakta våra specialister.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Arbetsrätt och pensioner, COVID-19 | Coronaviruset

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.