artikel / 06 feb 2023

Utredning om exitskatt läggs ned

Responsive image

Förra året tillsatte den tidigare regeringen en utredning för att se över de regler avseende orealiserade kapitalvinster som aktualiseras när en individ flyttar från Sverige. Den nuvarande regeringen har nu meddelat att utredningen läggs ned.

Bakgrund

En grundläggande princip inom den internationella skatterätten är att en inkomst bör beskattas i det land där den har upparbetats. När en person flyttar från Sverige och upphör att vara obegränsat skattskyldig i detta land, finns en risk att orealiserade kapitalvinster som har upparbetats i Sverige inte beskattas här.

I syfte att fånga upp denna typ av inkomster finns den så kallade tioårsregeln som innebär att Sverige, enligt intern rätt, under en tioårsperiod från utflyttningen har rätt att beskatta vissa kapitalvinster trots att en person endast är begränsat skattskyldig i Sverige. Dubbelbeskattningsavtalen som Sverige har ingått med andra länder begränsar dock i många fall Sveriges rätt att beskatta kapitalvinster med hjälp av tioårsregeln, vilket innebär att kapitalvinster som har upparbetats i Sverige i många fall inte beskattas i detta land.

Mot bakgrund av detta tillsattes i maj 2022 en utredning för att se över regelverket kring beskattningen av orealiserade kapitalvinster när en individ flyttar från Sverige, så kallad ”exitskatt”. Utredningen syftade till att undersöka om tioårsregeln bör ersättas eller kompletteras med generella regler för beskattning av orealiserade kapitalvinster vid en utflyttning, samt lämna förslag på ett system för en effektiv kapitalvinstbeskattning vid utflyttning.

Utredningen läggs ned

Det står nu klart att nuvarande regering har beslutat att lägga ned utredningen. Som skäl till nedläggningen anförs att en översyn av pågående utredningar har gjorts och att utredningen om exitskatt har blivit bortprioriterad. Några mer utförliga kommentarer kring vad bortprioriteringen grundar sig på eller möjligheten till att utredningen återupptas har inte lämnats.

Kommentar

Frågan om en exitskatt har diskuterats under relativt lång tid i Sverige. År 2017 publicerade Skatteverket ett lagförslag för införande av en exitskatt. Förslaget var föremål för omfattande kritik och den dåvarande regeringen valde på grund av detta att inte gå vidare med förslaget. Även om någon lagstiftningsändring fortfarande inte kommit till stånd finns det signaler om att den nuvarande regleringen av många anses vara otillfredsställande.

Trots att den aktuella utredningen nu läggs ned är diskussionen om en exitskatt sannolikt inte avslutad och det är möjligt att lagstiftningsarbetet återupptas i framtiden. Om en exitskatt skulle införas i framtiden kommer det sannolikt att få stora konsekvenser för privatpersoner som har orealiserade kapitalvinster i Sverige och som avser att flytta till ett annat land.

Setterwalls bistår regelbundet såväl företag som privatpersoner i frågor rörande internationell beskattning och kan bistå med råd och strategier avseende en potentiell exitskatt.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.