artikel / 08 jun 2020

Anstånd med skattebetalningar med anledning av COVID-19

Har ditt företag svårt att betala skatter och avgifter i tid på grund av COVID-19? Setterwalls uppdaterar här informationen om vad som gäller angående möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med skattebetalningar enligt regeringens krispaket.

Först publicerad 8 april 2020, uppdaterad den 16 april och 8 juni 2020. 

Setterwalls har tidigare skrivit om regeringens förslag om nya möjligheter till anstånd med skattebetalningar med anledning av COVID-19. Bortsett från den föreslagna räntenivån bifölls förslaget av riksdagen och trädde i kraft den 30 mars respektive 6 april. Ett nytt förslag från regeringen om lägre ränta har bifallits av riksdagen och trädde i kraft den 1 juni 2020.

Vilka skatter kan företaget få anstånd för?
Möjligheten att få tillfälligt anstånd och därmed skjuta upp inbetalningen av skatt eller avgift till ett senare tillfälle gäller betalning av:
• arbetsgivaravgifter
• preliminärskatt på lön, och
• mervärdesskatt (omfattande månadsvis, kvartalsvis eller årsvis redovisning).

Företaget kan som mest få anstånd med hela preliminärskatten för perioden och hela det belopp som redovisas i arbetsgivardeklarationen respektive momsdeklarationen för anståndsperioden som ansökan avser. Anståndet kan alltså inte sökas för framtida perioder utan företaget får ansöka flera gånger för maximalt tre valfria perioder vardera avseende avdragen skatt samt arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas.

Hur lång tid kan företaget få anstånd?
Anståndsmöjligheten gäller för skatter och avgifter som redovisas under upp till tre redovisningsperioder under januari – september 2020. För mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis under angivna period eller årsvis från och med den 27 december 2019 till och med den 17 januari 2021 kan företaget få anstånd för en redovisningsperiod.

Tillfälligt anstånd kan beviljas företaget i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet, innebärande att förfallodagen skjuts fram som längst ett år från detta datum. Skulle företaget vilja att anståndet upphör (helt eller delvis) innan den nya förfallodagen kan företaget begära detta hos Skatteverket.

Retroaktiv tillämpning
I och att de nya reglerna har retroaktiv tillämpning kan företag som har betalat in skatt för perioden januari – mars 2020, d.v.s. innan reglerna trädde i kraft, få skatten återbetald från Skatteverket. I sådant fall registreras ett utbetalningsbart överskott på företagets skattekonto som företaget kan begära att få utbetalt.

Villkor för anstånd
Anstånd beviljas endast företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa och som inte har större skatteskulder.

NYTT – Ränta på anståndsbeloppet
Riksdagen avslog regeringens första förslag avseende kostnadsränta och anståndsavgift för de tillfälliga anstånden. Det första förslaget motsvarande en avdragsgill ränta om 6,6 procent per år och regeringen aviserade den 14 april ett justerat förslag med sänkt ränta som nu har bifallits av riksdagen.

Under de första 6 månaderna av anståndstiden kommer endast en kostnadsränta på 1,25 procent av det beviljade anståndsbeloppet att tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent av anståndsbeloppet per påbörjad kalendermånad till och med den månad då företaget senast ska betala anståndet. Detta motsvarar en avdragsgill ränta om 3,1 procent per år, vilket innebär en dryg halvering av den sammanlagda räntenivån jämfört med tidigare förslag. Anståndsräntan och –avgiften betalar företaget samtidigt som den uppskjutna skatten.

Företrädaransvar vid tillfälligt anstånd med skattebetalningar
Skatteverket har meddelat att verket som utgångspunkt inte kommer att ansöka om företrädaransvar om företaget har fått tillfälligt anstånd med skattebetalningar med anledning av COVID-19. Läs Setterwalls artikel om företrädaransvaret här.

Ansöka om tillfälligt anstånd

  • Utgångspunkten vid företags ansökan om tillfälligt anstånd enligt de nya reglerna med anledning av COVID-19 är att sådant anstånd ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det. Företag kan därmed på goda grunder förvänta sig bifall till sin ansökan även om ansökan lämnats in efter skattens ursprungliga förfallodag.
  • Ansökan om tillfälligt anstånd med skattebetalningar lämnas på Mina Sidor på Skatteverkets hemsida eller genom att skicka in blankett ”SKV 4839 – Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset”.
  • Till skillnad från vad som tidigare gällde vid ansökan om anstånd med skattebetalningar behöver företaget inte visa att företaget uppfyller vissa anståndsvillkor som orsaken till och hur företaget kommer att lösa betalningssvårigheterna. De uppgifter som ska anges i ansökan är, utöver företagets kontaktuppgifter, följande:

     – Redovisningsperiod
     – Summan av arbetsgivaravgifter/avdragen skatt/mervärdesskatt
     – Ordinarie förfallodag
     – Anståndstid
     – Anståndsbelopp

Dagen efter Skatteverket har beviljat tillfälligt anstånd kan företaget se anståndsbeloppet på företagets skattekonto.

Skulder till Kronofogden
På grund av att Skatteverket får in ett stort antal ansökningar om tillfälligt anstånd med skattebetalningar som ska hanteras på kort tid har verket beslutat att inte överlämna skulder med betalningskrav senast den 26 mars till Kronofogden. Betalningsdagen skjuts istället på till den 27 april. Vad gäller ordinarie förfallodag för skatter och avgifter enligt skattedeklarationer den 14 april berörs inte dessa av beslutet om att inte överlämna skulder till Kronofogden.

Setterwalls följer löpande utvecklingen avseende regeringens krispaket för företag med anledning av COVID-19. För frågor eller funderingar om ovanstående samt rådgivning gällande anstånd med betalning av skatt och andra möjligheter att förbättra ditt företags likviditet under pandemin är du välkommen att kontakta Setterwalls skattespecialister.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.