artikel | 09 mar 2023

Arbetsrättsliga nyheter – uppdatering mars 2023

Responsive image

Arbetsdomstolen avslutade 2022 med några riktigt intressanta rättsfall. Och 2023 har börjat på samma sätt. I mars månads arbetsrättsliga nyhetsbrev redogör Setterwalls arbetsrättsgrupp för rättsfallen och dessutom för ett par intressanta lagändringar som är eller kan vara på gång. I ljuset av aktuella händelser vid Polismyndigheten belyser vi också kort under vilka förutsättningar en chef kan dömas för arbetsmiljöbrott när en arbetstagares död har samband med brister i arbetsmiljön.

För dem av er som finns i Stockholm tipsar vi också om vårt frukostseminarium den 24 mars där vi diskuterar på temat ”Uppsägning pga arbetsbrist – ett flexibelt verktyg?” Länk till anmälan m m finns sist i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

PÅ GÅNG

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 års ålder

Från och med årsskiftet har arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen fram till 69 års ålder. Den tidigare gränsen var 68 år. Setterwalls informerar om hur anställningsskyddet påverkas och vad man som arbetsgivare bör tänka på. Läs artikeln här.

Ds 2022:29 – Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande

I samband med att de nya ”LAS-ändringarna” började tillämpas i höstas, infördes också ett nytt offentligt omställningsstudiestöd för den som är ”mitt i arbetslivet”. Som längst kan stöd ges i 44 veckor för studier på heltid, vilket motsvarar ungefär ett års studier. I en departementspromemoria (Ds 2022:29) från december förra året, har regeringen föreslagit att omställningsstudiestöd ska kunna lämnas under ytterligare veckor efter så kallad återkvalificering, nämligen när det har gått minst 15 år efter att den studerande fick sina första 22 veckor med helt stöd eller motsvarande antal veckor med en del av helt stöd.

Omställningsstudiestöd ska i dessa fall få lämnas under ytterligare högst 22 veckor till studerande som får helt stöd och motsvarande antal veckor till studerande som får en del av helt stöd. Det innebär att en studerande som får helt stöd som mest kan få 66 veckor med omställningsstudiestöd.

De nya ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Läs artikeln här.

SOU 2022:65 – En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk

I november 2022 presenterade den statliga utredning som tillsatts för att se över regelverket för korttidsarbete sitt förslag, ”En ny lag om stöd vid korttidsarbete – ett mer förutsägbart, förenklat och stärkt regelverk” – SOU 2022:65. Utredningen föreslår att en helt ny lag om stöd vid korttidsarbete ska träda i kraft den 1 januari 2024. Läs artikeln här.

Arbetsmiljöbrott vid kränkande särbehandling m m

Det har den senaste tiden varit stor uppmärksamhet kring Polismyndighetens hantering i samband med utredningen om bl a polischefen Mats Löfving. Vi kommer därför här kort belysa under vilka förutsättningar en fysisk person (t ex en chef) kan dömas för arbetsmiljöbrott när en arbetstagares död har samband med brister i arbetsmiljön. Det ska framhållas att i fallet Mats Löfving har åklagaren hittills beslutat att inte inleda någon förundersökning om arbetsmiljöbrott. Läs artikeln här.

RÄTTSFALL FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

AD 2023 nr 2 – Avräkning av lön från annan arbetsgivare efter att avskedande ogiltigförklarats

En anställd i en matbutik blev avskedad med hänvisning till påståenden om allvarlig misskötsamhet. Fråga uppstod om avskedandet hade laglig grund. Sedan Arbetsdomstolen ogiltigförklarat avskedandet uppkom fråga om arbetsgivaren fick avräkna lönen som den anställde uppburit från en annan arbetsgivare efter avskedandet från den lön som arbetsgivaren var skyldig att utbetala på grund av det felaktiga avskedandet. Läs artikeln här.

AD 2022 nr 55 – Avsked vid hot mot kollega

Det förelåg grund för avskedande av en anställd som på en bar efter en jobbmiddag uttalat allvarliga hot mot en kollega och dennes föräldrar. Enligt Arbetsdomstolen kunde arbetsgivaren visa att det var ställt utom rimligt tvivel att hotet uttalats på sådant sätt som arbetsgivaren påstod. Att hotet inte uttalats på middag som ordnats av arbetsgivaren utan vid sammankomst som tillkommit mer på initiativ av medarbetarna själva i anslutning till middagen gjorde ingen skillnad för Arbetsdomstolens bedömning. Läs artikeln här.

AD 2022 nr 57 – Fråga om könsdiskriminering och missgynnande p.g.a. föräldraledighet när en man anställdes i stället för två kvinnor med mer erfarenhet.

Vid en internrekrytering har två kvinnor inte utsatts för könsdiskriminering och/eller missgynnande enligt föräldraledighetslagen, när den aktuella tjänsten tillsattes av en man med mindre erfarenhet. Läs artikeln här.

AD 2023 nr 5 – Klargörande om beräkning av preskriptionstid för krav avseende diskrimineringsersättning för arbetstagare som är medlem i ett fackförbund, men vars talan inte förs av fackförbundet

Målet gällde om en talan om ersättning enligt diskrimineringslagen som en anställd förde själv (och alltså inte den anställdes fackförbund) var preskriberad, och därmed vilken preskriptionsbestämmelse som ska tillämpas när en arbetstagare är medlem i fackförbund men förbundet inte för arbetstagarens talan. Läs artikeln här.

Kommande frukostseminarium

Vi bjuder in till frukostseminarium i Stockholm den 24 mars. Temat för seminariet är ”Uppsägning pga arbetsbrist – ett flexibelt verktyg?”. Läs mer och anmäl dig här.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.