artikel | 30 aug 2021

Den flexibla arbetsplatsen/återgång i arbete

Responsive image

Vid det här laget har många vant sig vid att inte kunna skilja på sitt hem och sin arbetsplats. Hemmet är den nya arbetsplatsen där kontorsmiljön utgörs av köket, vardagsrummet eller, om vädret tillåter, uteplatsen eller trädgården. Gränsen mellan arbetsliv och privatliv har suddats ut. För en del har detta inneburit ökad effektivitet i arbetet och minskad stress generellt, och för andra en ökad stress då arbetslivet ständigt har inkräktat på privatlivet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om arbete hemifrån gäller i skrivande stund fram till den 30 september i år. Senare i höst kommer därför många anställda återgå till kontoret, troligtvis med fortsatt flexibilitet och möjlighet att arbeta hemifrån i olika utsträckning. Vi går alltså sakta från en gemensam arbetsplats och arbetsmiljö till en mer individualiserad arbetsplats och arbetsmiljö alternativt en ”hybridarbetsplats”, alltså en kombination av de två alternativen. Detta suddar inte bara ut gränsen mellan privatliv och arbetsliv, utan skapar också frågor om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Frågan är hur långt arbetsgivarens arbetsmiljöansvar sträcker sig vid hemarbete och vad man som arbetsgivare och arbetstagare bör tänka på för att upprätthålla en fungerande och hälsosam arbetssituation.

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön också vid hemarbete

I en alltmer individualiserad arbetsmiljö ställs högre krav på nytänkande kring regler och rutiner för både arbetsgivare och arbetstagare. Nya fysiska och mentala hälsoproblem uppstår på grund av faktorer som påfrestande arbetsställningar och minskad social kontakt. Enligt arbetsmiljölagen (AML) bär arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön, även för de arbetstagare som arbetar hemifrån. Arbetsgivaren är skyldig att göra allt som krävs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. AML säger samtidigt att arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivare och arbetstagare ska alltså samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men är skyldig att delta i arbetsmiljöarbetet genom att t.ex. rapportera eventuella brister och risker till arbetsgivaren samt föreslå åtgärder och lämna synpunkter på genomförda åtgärder. Vid hemarbete är det extra svårt för arbetsgivaren att uppmärksamma och åtgärda olika arbetsmiljöproblem. För att upprätthålla en fungerande och hälsosam arbetssituation krävs därför ett gott samarbete och en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsgivarens ansvar

För arbetstagare som arbetar hemifrån måste arbetsgivaren bl.a. tänka på att undersöka risker för belastningsskador och informera om riskerna vid hemarbete samt hur arbetstagaren kan anpassa sin individuella arbetsplats för att skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Detta innebär bl.a. att arbetsgivaren bör informera arbetstagaren om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, om tecken på överbelastning av leder och muskler, hur arbetsutrustning används på bästa sätt osv. Men det är också viktigt att arbetsgivaren främjar organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Detta innebär bl.a. att se över förutsättningar för arbetet såsom kommunikation, delaktighet, socialt samspel och samarbete. Vissa arbetstagare kan exempelvis vara i behov av tätare avstämningar kring arbetets utförande, prioritering av arbetsuppgifter, individuella och organisatoriska målsättningar osv. Ju längre tid en arbetstagare arbetar hemifrån, desto högre krav ställs på arbetsgivaren.

Arbetstagarens ansvar

För att säkerställa en hållbar arbetssituation måste även arbetstagaren ta sitt eget ansvar för arbetsmiljön i hemmet. Vid hemarbete är arbetsgivaren visserligen tvungen att vara extra lyhörd gentemot sina anställda, men arbetstagaren måste också meddela om något inte fungerar som det ska. Arbetstagaren bör föra en kontinuerlig dialog med arbetsgivaren om eventuella risker, brister och besvär samt hur arbetsplatsen och kommunikationen lämpligast kan anpassas för att tillgodose individuella behov. Det är viktigt att följa arbetsgivarens riktlinjer, råd och information om hemarbete, och att i ett tidigt skede påtala eventuella fysiska eller mentala besvär.

Kommunicera mera!

Pandemin har resulterat i en alltmer individualiserad och flexibel arbetsmiljö som, med gott samarbete och rätt verktyg, kan generera otroliga fördelar vad gäller både arbetsresultat och hälsa. För att dra nytta av fördelarna med en flexiblare arbetsplats krävs framåt ett ökat samspel mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetstagaren har ett eget ansvar att sätta gränser för att lära sig skilja på arbete och fritid, vilket även är något arbetsgivaren måste vara lyhörd för och kontinuerligt följa upp. En pandemi som till en början skapade distans och ovisshet, kan med hjälp av lyhördhet och god kommunikation få både organisationer och individer att blomstra.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.