artikel | 09 jan 2024

Electronic Trade Documents Act

Responsive image

Den 20 september 2023 passerades en milstolpe inom den globala handeln i allmänhet och sjöfarten i synnerhet då Electronic Trade Documents Act (”ETDA”) trädde i kraft i England. I över 20 års tid har man inom sjöfartsklustret talat om att tillåta handelsdokument som till exempel Bills of Lading i elektronisk form och nu kanske detta snart kan bli verklighet efter en avgörande vändning inom engelsk rätt.

ETDA – handelns och sjöfartens digitala revolution?

Genom ETDA öppnar man nu upp för användning av elektroniska handelsdokument med samma rättsliga ställning som dess fysiska motsvarighet. ETDA kan komma att bli en revolution för handeln och sjöfarten med tanke på att (i) över 90 % av världshandeln går via sjöfarten[1], (ii) 80 % av alla handelsdokument uppskattas vara baserade på engelsk rätt[2], och (iii) det bara för den internationella containerfrakten årligen skapas cirka 28,5 miljarder pappersdokument[3]. Utöver uppenbara fördelar med minskad pappershantering är förhoppningen att ETDA ska minska problemen som uppkommer i samband med förseningar och borttappade dokument – till exempel användningen av Letters of Indemnity och bankgarantier som ofta behöver utfärdas för att godset ska kunna lossas vid borttappade eller försenade Bills of Lading.

Digitaliseringen av handelsdokument kräver tillförlitliga system

ETDA ger elektroniska handelsdokument samma rättsliga verkan och giltighet som fysiska pappersdokument genom att möjliggöra att dessa kan innehas, överföras och verkställas. De elektroniska handelsdokumenten måste dock uppfylla vissa krav och kriterier för att vara giltiga. Till exempel måste de vara tillgängliga, identifierbara, pålitliga, säkra och kompatibla med övriga lagar och regler. De måste även vara kopplade till ett tillförlitligt system för autentisering.

Just det tillförlitliga systemet är det kriterium som förväntas skapa störst huvudbry kring ETDA. En stor utmaning med elektroniska dokument och digitala signaturer är hur dess äkthet kan verifieras, vilket den tekniska lösningen behöver kunna svara på. Vidare krävs det att systemet säkerställer såväl praktisk användning som juridiskt skydd. Det innebär att systemet måste garantera att endast en rättmätig person vid var tid anses inneha det elektroniska handelsdokumentet – risken för konkurrerande anspråk måste minimeras med hjälp av den tekniska lösningen. Lagen ställer upp ett antal kriterier för vad som anses vara ett tillförlitligt system men dessa kriterier är inte uttömmande. Lagstiftarens tanke är att branschen kommer vara självreglerande och utarbeta system som är lämpliga för ändamålet.

Lagen ställer upp följande minimikrav för att ett system ska anses tillförlitligt. Systemet ska:

  1. identifiera dokumentet på så sätt att det kan särskiljas från eventuella kopior,
  2. skydda dokumentet mot obehöriga ändringar,
  3. säkerställa att det inte är möjligt för mer än en person att utöva kontroll över dokumentet samtidigt,
  4. möjliggöra att varje person som kan utöva kontroll över dokumentet kan visa behörighet, och
  5. säkerställa att en överföring av dokumentet leder till att en person som kunde utöva kontroll över handlingen omedelbart före överföringen fråntas möjligheten att göra detta.[4]

För att avgöra tillförlitligheten enligt ovan kriterier anger ETDA särskilda principer som ska beaktas vid bedömningen av systemet, såsom säkerhetsåtgärder, efterlevnad av industristandarder, förekomsten av och möjligheten till extern granskning samt om myndighet uttalat sig om systemets tillförlitlighet. En viktig princip är hur systemets ”spelregler” ser ut – det vill säga hur systemets funktion är förprogrammerad.

Blockchain och digitala plånböcker – grunden för framtidens handelssystem?

Även om ETDA inte uttryckligen gynnar någon särskild teknisk lösning finns det mycket som talar för att lagstiftaren tagit intryck av hur grundproblemen med digitala tillgångar har lösts inom andra områden. Med tanke på hur ett tillförlitligt system definieras i ETDA har den allmänna diskussionen kretsat kring blockchain-tekniken som ofta förknippas med kryptotillgångar. Detta eftersom tekniken möjliggör att dokumentens väg mellan olika innehavares blockchain-adresser eller ”digitala plånböcker” i realtid kan spåras på ett transparent sätt och med tillförlitliga verifikationsmetoder. Dessutom möjliggör tekniken att endast en innehavare i taget anses ha det elektroniska handelsdokumentet i sin besittning. Givetvis förutsätter detta att ett lämpligt blockchain-system används för ändamålet – varför såväl en teknisk som juridisk bedömning av systemet och dess förprogrammerade regler alltid bör genomföras mot bakgrund av kraven i ETDA.

Setterwalls följer utvecklingen kring digitala handelsdokument med stort intresse. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor kring hur den nya lagstiftningen kan påverka er verksamhet.

 

[1] International Chamber of Shipping, Shipping and World Trade: World Seaborne Trade. https://www.ics-shipping.org/shipping-fact/shipping-and-world-trade-world-seaborne-trade/.

[2] Chris Southworth, House of Lords, Electronic Trade Documents Bill Special Public Bill Committee, Oral evidence: Electronic Trade Documents Bill, den 19 januari 2023.

[3] Pressrelease från den brittiska regeringen, Department for Digital, Culture, Media & Sport och The Rt Hon Michelle Donelan MP, den 12 oktober 2022. https://www.gov.uk/government/news/paperless-trade-for-uk-businesses-to-boost-growth.

[4] Artikel 2(2), ETDA.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.