artikel | 25 mar 2021

Frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom

Responsive image

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder. Setterwalls redogör för relevant lagstiftning och närmare för uppdragets omfattning nedan.

Frågan om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom
Stämpelskatt ska enligt nu gällande rätt betalas för förvärv av fast egendom genom exempelvis köp eller byte. Emellertid gäller inte sådan skattskyldighet vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder såsom fastighetsreglering och klyvning. Detta möjliggör användandet av fastighetsbildningsåtgärder för att minska eller undvika den stämpelskatt som annars skulle betalas i samband med förvärv av fast egendom.

Regeringen har i ett tidigare kommittédirektiv uppmärksammat möjligheten att undgå stämpelskatt genom förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder, och beslutade bland annat mot bakgrund av detta att uppdra åt en särskild utredare att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredaren gavs bland annat i uppdrag att analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt, samt föreslå författningsändringar om det skulle bedömas lämpligt.

Utredningen utmynnade i ett betänkande, som föreslog ett införande av en generell stämpelskatteplikt vid marköverföringar genom fastighetsbildning. Förslaget resulterade dock inte i en lagändring. 
 

Det nya uppdragets innebörd
Lantmäteriet har nu fått i uppdrag att i första hand utreda om det finns förutsättningar för att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder. Om förutsättningarna anses finnas ska ett förslag lämnas om en generell stämpelskatteplikt, som ska motverka en möjlighet att undvika stämpelskatt som annars skulle betalas i samband med förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder. Lantmäteriet ska i detta fall även överväga vilka undantag från skatteplikten som är nödvändiga.

Om Lantmäteriet kommer fram till att det saknas förutsättningar för att införa en generell skatteplikt, ska förslag i andra hand lämnas på andra ändringar som motverkar kringgåendet av stämpelskatteplikten genom sådana förvärv.

I det tidigare beslutet om att tillsätta en utredning på stämpelskatteområdet skulle eventuella föreslagna lagändringar som utgångspunkt inte avse förändringar i fastighetsbildningslagen. I nuvarande uppdragsskrivelse anser Regeringen emellertid att Lantmäteriets förslag som utgångspunkt bör avse ändringar i lagen om stämpelskatt eller i fastighetsbildningslagen, men även kan omfatta ändringar i andra författningar.

Setterwalls kommentar
I nu aktuell skrivelse konstaterar Regeringen att det finns en kvarstående problematik med skattemässigt motiverade förrättningar, samt att fastighetsbildningsåtgärder som genomförs för att kringgå stämpelskatteplikten leder till ett betydande skattebortfall såväl som ett onödigt utnyttjande av Lantmäteriets resurser. Uppdragets instruktioner om att ta fram förslag på ändringar som motverkar ett konstaterat kringgående av stämpelskatteplikten skiljer sig från instruktionerna i tidigare utredning, genom ett tydligare fokus på en förändrad lagstiftning.

Det ska även noteras att nuvarande instruktioner ger Lantmäteriet möjlighet att föreslå ändringar även i andra lagar än i lagen om stämpelskatt. Detta kan innebära att den framtida utredningens förslag exempelvis även kommer innefatta ändringar i fastighetsbildningslagen.

Lantmäteriet ska redovisa uppdraget senast den 17 december 2021. Setterwalls kommer att följa den fortsatta utvecklingen noga.

 

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.