artikel / 26 mar 2021

Regeringen avser att säga upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

Responsive image

Regeringen meddelade den 22 mars sin avsikt att säga upp Sveriges skatteavtal med Portugal och Grekland. Anledningen är enligt regeringen att legitimiteten av skattesystemet urholkas av ländernas regler som, tillsammans med skatteavtalen, bland annat innebär att tjänstepensioner från Sverige blir mycket lågt beskattade eller inte beskattas alls för den som flyttar till Portugal eller Grekland. Om avtalen sägs upp kommer det få stora konsekvenser för svenska privatpersoner och företag som har flyttat eller avser att flytta till något av länderna.

Bakgrund
Portugal tillämpar sedan 2009 särskilda skatteregler som bland annat innebär att utländska tjänstepensionsinkomster beskattas med tio procent eller är helt undantagna från beskattning. Dessa regler innebär tillsammans med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Portugal att personer som flyttar till Portugal kan få sin tjänstepension utbetalad skattefritt eller till en mycket låg skattesats. I syfte att förhindra detta förhandlade länderna under 2019 fram ett ändringsprotokoll till skatteavtalet som skulle ge Sverige rätt att beskatta såväl privat- och tjänstepensioner som allmän pension. Detta reviderade avtal har dock inte ratificerats av Portugal och situationen har därmed inte förändrats.

Grekland har å sin sida under 2020 infört särskilda regler för inflyttade personer som innebär att en skatt på endast sju procent betalas på inkomster som härrör från andra länder, oavsett storlek och typ av inkomst. Även i detta fall inskränker skatteavtalet Sveriges beskattningsmöjligheter, vilket gör att personer som enligt skatteavtalet anses ha hemvist i Grekland kan betala betydligt mindre skatt än om de var bosatta i Sverige.

Reglerna innebär enligt regeringen att det har uppstått en orimlighet i beskattningen mellan länderna och att legitimiteten av skattesystemet på grund av detta urholkas. Regeringen har därför under veckan lämnat in två propositioner till riksdagen med förslag om att skatteavtalen med Portugal och Grekland ska sägas upp. Om riksdagen antar förslagen kommer det innebära att skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla den 31 december 2021. För beskattningsåret 2022 och framåt kommer det alltså därmed inte gå att tillämpa respektive avtals bestämmelser. För att detta ska ske krävs dock att avtalet sägs upp innan den 30 juni 2021.

Konsekvenser
Om skatteavtalen sägs upp kommer det få stora konsekvenser för såväl privatpersoner som företag. Sverige kommer då kunna ta ut 25 procent skatt på svenska privata tjänstepensioner som betalas ut till begränsat skattskyldiga från och med år 2022. För obegränsat skattskyldiga kommer tjänstepensionen beskattas progressivt på samma sätt som om man skulle bo i Sverige.

Även beskattningen av utdelningar och kapitalvinster härrörande från svenska bolag kommer förändras om avtalen sägs upp. Exempelvis kommer skatt på utdelning från ett svenskt bolag till en person med hemvist i Portugal inte längre vara nedsatt till 10 procent i Sverige, enligt vad som gäller i det nuvarande avtalet.

Om avtalen hävs kommer fysiska och juridiska personer hemmahörande i Sverige som blivit föremål för dubbelbeskattning istället få använda sig av möjligheten att avräkna den utländska skatten enligt den så kallade avräkningslagen. Även om konsekvenserna av dubbelbeskattningen genom detta förfarande mildras kan det ändå innebära problem för den skattskyldige såsom exempelvis likviditetspåfrestningar.

Kommentar
Ett skatteavtal är ett viktigt instrument för att undvika dubbelbeskattning på inkomster för privatpersoner och företag i situationer där två olika länder enligt inhemsk lagstiftning har beskattningsrätt för samma inkomst. Att säga upp ett skatteavtal är en väldigt drastisk åtgärd och riskerar att påverka inte bara beskattningen utan även handeln och rörligheten mellan länderna. Av argumentationen i propositionerna att döma tycks det vara tydligt att regeringens vilja att säga upp avtalen främst härstammar ur ett principiellt synsätt på beskattningsrätten snarare än en mer ingående fiskal analys av det faktiska skattebortfallet för Sverige.

Regeringen har anfört att det kan bli aktuellt att återkalla förslaget om att säga upp avtalet med Portugal om landet väljer att ratificera ändringsprotokollet. Vidare har regeringen meddelat att en dialog förs om att inleda förhandlingar kring ett nytt skatteavtal med Grekland. Det återstår därför att se om avtalen faktiskt kommer att sägas upp eller om länderna kommer överens innan dess.

Setterwalls kommer följa utvecklingen kring skatteavtalen noggrant framöver och finns tillgängliga för att svara på frågor om vad detta innebär för just dig eller ditt företag.

 

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.