artikel / 01 jul 2021

Köparen inte skyldig att jämka tidigare fastighetsägares avdragna moms

Responsive image

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har efter förhandsavgörande från EU-domstolen fastställt att de svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet vid fastighetsinvesteringar inte är förenliga med EU-rätten. Setterwalls redogör nedan för HFD:s senaste domar och dess konsekvenser.

Enligt momslagen ska avdrag för ingående moms hänförlig till förvärv eller import av s.k. investeringsvaror jämkas, om användningen av varan ändras efter förvärvet eller om varan överlåts. Investeringsvaror är bl.a. fastigheter som varit föremål för ny-, till- eller ombyggnation, om den ingående momsen på kostnaden uppgår till minst 100 000 kronor för åtgärden. Med jämkning menas att det ursprungliga momsavdraget justeras, vilket innebär att fastighetsägaren kan behöva betala tillbaka moms som dragits av eller att ytterligare moms kan dras av under en period om 10 år (korrigeringstid) från det att investeringen gjordes och ingående moms hänförlig till denna dragits av.

Enligt momslagen ska köparen vid överlåtelse av fastighet överta säljarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående moms på investeringsvaror. Detta gäller under förutsättning att köparen är skattskyldig för moms eller har rätt till återbetalning för moms samt att säljaren och köparen inte har ingått avtal om att säljaren istället ska jämka sådant avdrag.

Även vid överlåtelse av en verksamhet eller del av verksamhet ska köparen överta rättigheten och skyldigheten att jämka avdrag för ingående moms på investeringsvaror enligtovan. 

EU-domstolen underkänner de svenska reglerna
I ett förhandsavgörande från EU-domstolen, på begäran av HFD, konstaterar EU-domstolen att momsdirektivet utgör hinder för nationell lagstiftning som föreskriver att säljaren av en fastighet inte är skyldig att justera ett avdrag för ingående moms om köparen ska använda fastigheten uteslutande för transaktioner som medför avdragsrätt, samtidigt som den ålägger köparen att justera avdraget avseende återstoden av korrigeringstiden vid den tidpunkt då köparen i sin tur överlåter fastigheten till någon som inte ska använda fastigheten för sådana transaktioner.  

EU-domstolen underkänner alltså de svenska reglerna för jämkning i den mån där jämkningsskyldigheten överlåts till en förvärvare av fastigheten för avdrag som gjorts av en tidigare ägare.
Trots HFDs fråga tar EU-domstolen dock inte ställning till om bedömningen skulle varit annorlunda om det istället hade varit fråga om en verksamhetsöverlåtelse.

HFD:s domar
HFD konstaterar i två avgöranden meddelade den 24 juni 2021 att det genom EU-domstolens dom är klarlagt att den som har förvärvat en fastighet inte kan åläggas skyldighet att jämka ett avdrag för ingående moms som gjorts av tidigare ägare av fastigheten. Jämkningsskyldigheten kan i de aktuella målen alltså inte anses ha tagits över av köparen vid fastighetsöverlåtelsen och som utlösts till följd av köparens ändrade användning av fastigheten.

HFD noterar även att det är oklart om de svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet vid verksamhetsöverlåtelse är förenliga med EU-rätten men konstaterar i de aktuella målen att Skatteverket inte visat att fastigheten förvärvades genom verksamhetsöverlåtelse och att jämkningsskyldigheten har tagits över av köparen på denna grund. Frågan avvisades därmed av HFD utan prövning. 

Fastighetsägare kan begära omprövning
Med anledning av EU-domstolens tydliga avgörande var HFD:s domar väntade och välkomnas. Det är troligt att ändringar av jämkningsbestämmelserna i momslagen kommer att ske givet HFD:s domar och EU domstolens förhandsavgörande i frågan, även om det fortfarande råder oklarhet kring hur övertagande av jämkningsskyldigheten ska hanteras i samband med verksamhetsöverlåtelser. Redan innan dess kan däremot bolag som varit skyldiga att jämka moms på fastighetsinvesteringar där avdrag för ingående moms på dessa investeringar gjorts av tidigare ägare av fastigheten begära omprövning med hänvisning till HFD:s och EU-domstolens mål. Omprövning kan begäras för innevarande år och 6 år tillbaka och med tanke på att det i många fall kan det vara fråga om stora belopp att få tillbaka kan det vara en bra idé att gå igenom genomförda fastighetstransaktioner från de senaste åren för att se om det finns anledning att söka omprövning.

Välkommen att kontakta Setterwalls för hjälp med omprövning avseende jämkning av moms eller frågor angående ovanstående. Vi bistår regelbundet företag med olika typer av skatterättsliga omprövningar samt frågeställningar om fastighetsmoms.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.