artikel / 08 apr 2020

Lagförslag med anledning av COVID-19 ger regeringen rätt att föreskriva om omfördelning av läkemedel och medicinteknisk utrustning

Responsive image

Regeringen har den 7 april 2020 beslutat om ett lagförslag som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter som behövs för att hantera COVID-19. Regeringen kommer bland annat ges befogenheter att besluta om omfördelning av läkemedel, skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning från privata vårdgivare och aktörer.  Setterwalls redogör nedan för förslaget och dess påverkan på Life Sciences-branschen.

Genom lagförslaget införs tre nya paragrafer i smittskyddslagen (2004:168) som ger regeringen möjlighet att skyndsamt fatta beslut som behövs för att hantera spridningen av COVID-19. Meddelade föreskrifter kommer gälla direkt och riksdagen får pröva föreskrifterna med vetorätt i efterhand. Den nya lagstiftningen föreslås vara tidsbegränsad och gälla från den 18 april 2020 till och med den 1 juli 2020.

Lagförslaget uppges vara förankrat bland samtliga riksdagspartier och förväntas klubbas igenom i riksdagen inom kort.

Regeringen får möjlighet att besluta om omfördelning av läkemedel, skyddsmaterial och medicintekniska produkter från privata och offentliga aktörer
Regeringen kommer få en omfattande beslutsrätt om många olika former av ingrepp i enskildas ekonomiska förhållanden, vilket motiveras av att det i dagsläget inte är möjligt att förutse vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Nyhetsrapporteringen efter gårdagens presskonferens har huvudsakligen fokuserat på beslutsrätt om begränsningar och nedstängningar av handelsplatser, mötesplatser och infrastruktur. Regeringen kommer även kunna meddela föreskrifter om samverkan, inbördes handel eller omfördelning av läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning mellan regioner och kommuner.

Setterwalls vill lyfta fram att lagförslaget även riktar sig direkt mot privata aktörer inom den svenska Life Sciences-branschen. Regeringen ges även beslutsrätt om följande:

5. tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer, eller

6. tillfälliga åtgärder av annat liknande slag.

Regeringen har i propositionen framhållit särskilt att nämnda åtgärder kan tänkas behövas för att trygga läkemedelsförsörjningen. Som påpekats av remissinstanser är det inte otänkbart att lagrummet möjliggör rent konfiskatoriska åtgärder från privata aktörer. Av lagförslagets formuleringar framgår att regeringen får stor flexibilitet om vilka åtgärder som kan beslutas  (”tillfälliga åtgärder av annat liknande slag”).

Regeringen har rätt att besluta om sådana åtgärder förutsatt att de ”behövs för att hantera” smittspridning av COVID-19. Det finns inget nödvändighetskrav.

Lagförslaget ger dock inte regeringen rätt att besluta om enskildas inbördes ekonomiska förhållanden, d.v.s. civilrättsliga frågor. Regeringen har också uttalat att den inte har för avsikt att fatta beslut i enskilda fall.

Kommer enskilda som berörs av åtgärderna få kompensation?
Flera remissinstanser har framhållit behovet av ekonomisk kompensation för de enskilda som kommer beröras av åtgärder under lagförslaget. Exempel på förslag som lyfts är ersättning för direkta skador, förlorade inkomster, omsättningsbaserad kompensation eller ersättning för fasta kostnader för de verksamheter som tvingas stänga p.g.a. åtgärder som föreskrivs av regeringen. 

Regeringen har avstått från att införa ersättningsbestämmelser i lagförslaget. Frågan om kompensatoriska ekonomiska åtgärder kommer istället övervägas för varje enskild åtgärd som tas fram.

Åtgärder under lagförslaget kan behöva beslutas med mycket kort varsel och de uppräknade ingreppen kan få ekonomiska konsekvenser för privata aktörer inom bland annat Life Science-branschen. Som en remissinstans framhållit kan t.ex. en omfördelning av skyddsmaterial medföra att privata aktörer får svårare att fortsätta bedriva sin näringsverksamhet i dessa tider av smittspridning. Enskilda aktörer som kan beröras av de uppräknade ingreppen bör hålla sig uppdaterade.

Vi på Setterwalls följer utvecklingen av COVID-19 och de åtgärder som löpande presenteras av regering och riksdag. Har du frågor eller vill du veta mer är du välkommen att kontakta våra specialister.

Lagförslaget finns tillgängligt här 
Regeringens pressträff om lagförslaget finns här

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.
 

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Life Sciences

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.