artikel / 09 apr 2020

TLV rapporterar om besparingspotential för läkemedel

Responsive image

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har haft i uppdrag att göra en översyn av besparingspotentialen för läkemedel inom förmånerna. I sin rapport uppskattar TLV att det finns möjligheter att spara mellan 400-800 miljoner kronor inom loppet av bara två till fyra år.  Besparingspotentialen ligger huvudsakligen i möjligheten att göra omprövningar på egen hand eller tillsammans med regionerna genom trepartsöverläggningar med sidoöverenskommelser. Setterwalls life science-team sammanfattar TLV:s rapport om betalningspotential för läkemedel.

Setterwalls har tidigare rapporterat om Läkemedelsutredningen som i december 2018 presenterade sitt slutbetänkande beträffade bland annat finansieringsansvaret för läkemedel i förmånerna. Utredningen föreslog att TLV skulle få utökade resurser att ompröva pris och subventionsbeslut för äldre läkemedel. Kopplat till detta skulle TLV enligt utredningen även få ett regeringsuppdrag att sänka kostnaderna för vissa förmånsberättigade läkemedel med 700 miljoner kronor genom kostnadssänkningar. I november 2019 fick TLV uppdraget att se över besparingspotentialen för läkemedel.

Den 3 april 2020 publicerade TLV sin rapport där myndigheten bl.a. kritiserar Läkemedelsutredningens beräkning av besparingspotentialen för att inte vara robust och stabil då den baseras på priser i andra länder. TLV håller dock med Läkemedelsutredningen om att det finns en stor besparingspotential och uppskattar att denna ligger mellan 400-800 miljoner kronor under en period på två till fyra år. 

TLV menar att besparingen bör utgå från dagens system med utvecklad värdebaserad prissättning. I rapporten presenteras olika verktyg som kan användas för att säkerställa att kostnaden för användningen av ett läkemedel är rimlig under hela dess livscykel. Verktygen består i olika regler och arbetssätt som utvecklats från nuvarande regelverk.

Besparingspotentialen bedöms främst ligga i omprövning av läkemedels pris och subventionsstatus samt utnyttjande av den prisdynamik och volymstyrning som uppstår vid trepartsöverläggningar och tecknande av sidoöverenskommelser mellan företag och regioner. TLV ser dock ett behov av att i detta hänseende stärka regionernas organisation och hantering av trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser då det normalt sett tar stora resurser i anspråk.

Utöver detta anger TLV att ändrade och utvecklade regler kring subvention och prissättning kan skapa besparingar. Som exempel nämner TLV att dagens schablonmässiga prisreducering i form av 15-årsregeln och takprissystemet för läkemedel i periodens vara-system skulle kunna utvecklas. Myndigheten uppmärksammar även ett behov av att se över reglerna i lagen om läkemedelsförmåner m.m.

TLV betonar att möjligheterna till besparing är beroende av många aktörer och att dessa samverkar. Därmed är det inte möjligt att beräkna potentialens exakta storlek eller bedöma inom vilken tidsperiod som den kan uppnås. Det presenteras därför inte heller några konkreta förslag utan endast potentiella besparingsområden. TLV föreslår att myndigheten ska tilldelas ett nytt uppdrag att analysera de presenterade åtgärderna ytterligare. Hela TLV:s rapport finner du här.

Det kan nämnas att Riksrevisionen parallellt med detta genomför en granskning av TLV:s arbete med prissättning och subventioner av läkemedel. Syftet är att utreda om TLV:s beslut om pris och subvention bidrar till en kostnadseffektiv användning av läkemedel. Resultatet av Riksrevisionens granskning kommer presenteras i en rapport i början på nästa år, 2021.

Setterwalls följer utvecklingen på området. Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta våra specialister.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.