artikel | 03 dec 2018

Moderna miljövillkor för vattenkraftsel

Responsive image

Den 1 januari 2019 börjar de nya reglerna om vattenmiljö och vattenkraft att gälla. Detta innebär att du som producent av vattenkraftsel där verksamheten inte redan omfattas av miljövillkor enligt miljöbalken måste ompröva verksamheten. Vi på Setterwalls svarar gärna på era frågor om reglerna och bistår er i miljöprövningen.

Vilka verksamheter berörs?
Samtliga tillståndspliktiga verksamheter med produktion av vattenkraftsel omfattas av de nya reglerna och ska ha tillstånd med moderna miljövillkor för att få fortsätta att bedrivas. Dessa villkor ska vara meddelade enligt miljöbalken och inte överstiga 40 år. I annat fall krävs omprövning.

Vad krävs av verksamheten?
Omprövningarna ska ske enligt en särskild nationell prövningsplan. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till dess en prövning är klar antingen om man själv ansökt om tillstånd eller omprövning för att erhålla moderna miljövillkor eller om man omfattas av den nationella planen och ansöker om omprövning enligt vad som anges i denna. En verksamhetsutövare ska anses omfattas av planen så snart man anmält sig till den.

När omprövningen sedan ska genomföras kommer erforderlig utredning för att det ska kunna föreskrivas ändamålsenliga villkor behövas tas fram och särskilt behandla tillämplig miljökvalitetsnorm. För möjlighet till finansiering finns Vattenkraftens miljöfond.

Vad innebär de nya reglerna?
De nya reglerna innebär att domstolen vid omprövningen ska besluta om de villkor som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Domstolen har möjlighet att föreskriva villkor som gör att verksamheten avsevärt försvåras enbart i de fall det behövs för att följa en miljökvalitetsnorm eller för att uppfylla annan bestämmelse som föreskrivs i EU-rätten. Exempel på sådan annan bestämmelse kan vara krav på begränsning av verksamhet eller att vidta försiktighetsmått för att leva upp till förpliktelser som följer av det svenska genomförandet av art- och habitatdirektivet. Ett tillstånd kan också ytterst komma att återkallas. 

I arbetet med ansökan om omprövning är frågan om verksamhetens påverkan på möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för den berörda vattenförekomsten central. Utredningen måste vara tillräcklig för att domstolen ska ha möjlighet att föreskriva moderna miljövillkor och de villkor som behövs för att verksamheten ska vara kompatibel med gällande miljökvalitetsnorm.

Vid ansökan är det avgörande att redogöra för de rätta förutsättningar, frågor om klassningar av vattenförekomster och möjliga undantag samt att det inhämtas remissyttrande från berörd vattenmyndighet när detta behövs.

Vi på Setterwalls bistår er i ansökningsförfarandet och är behjälpliga i processen att ta fram erforderlig utredning.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.