artikel | 31 maj 2024

Nu flyttas Natura 2000-prövningen för gruvor från bearbetningskoncessionen till miljötillståndsprövningen

Responsive image

I veckan röstade riksdagen igenom förslaget om ändringar i minerallagen avseende prövningen av gruvverksamheter. Ändringarna innebär att Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas. I stället ska prövningen ske i samband med prövningen av tillstånd enligt miljöbalken. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024.

Den nuvarande prövningen av gruvverksamheter innebär att flera tillstånd behöver sökas enligt olika lagstiftningar. Således sker prövningen i flera steg där detaljnivån av den planerade verksamheten i huvudsak ska spegla det aktuella steget i prövningsprocessen. För att få påbörja gruvverksamhet krävs en beviljad bearbetningskoncession enligt minerallagen samt ett miljötillstånd enligt miljöbalken. Av den nuvarande prövningsordningen följer även att ett Natura 2000-tillstånd, när sådant krävs, måste ha meddelats innan en bearbetningskoncession kan beviljas.

Lagändringarna motiveras av att den nuvarande prövningsordningen innebär att en Natura 2000-prövning, vilken innefattar frågor om påverkan på skyddade områden, idag görs i ett olämpligt tidigt skede av gruvprojekt eftersom omfattningen av verksamheten fortfarande kan vara osäker. Att Natura 2000-tillstånd måste erhållas i ett så tidigt stadium i prövningsprocessen som dagens prövningsordning kräver har bidragit till att orsaka omotiverat oförutsägbara, kostsamma och långa tillståndsprocesser samt försvårat möjligheterna till kapitalanskaffning för gruvetableringar.

Avsikten med lagändringarna är att de ska bidra till en effektiviserad och mer förutsebar koncessionsprövning samt att den nya prövningsordningen bidrar till att den stegvisa systematik som prövningen enligt minerallagen följer kan upprätthållas.

De nya reglerna innebär följande:

  • Att ett Natura 2000-tillstånd inte längre är en förutsättning för att en bearbetningskoncession ska kunna beviljas. Natura 2000-prövningen flyttas därmed från koncessionsprövningen till miljöprövningen.
  • Mindre följdändringar genomförs för att det inte ska ställas längre gående krav på prövningen i ärenden om villkorsändring eller förlängning av koncessionstiden än för ärenden om beviljande av bearbetningskoncession. Det ska därför inte heller krävas Natura 2000-tillstånd i dessa ärenden.

Det ska dock noteras att Lagrådet riktade kritik mot ändringarna och avstyrkte regeringens förslag i sitt yttrande. Lagrådet påpekade att koncessionsprövningen fortsatt ska innefatta bedömningar av projektets påverkan på omgivningen, bl.a. genom att en specifik miljöbedömning ska göras samt att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram, och att utformningen av de ändrade bestämmelserna kunde tolkas så att bedömningen av verksamhetens påverkan på miljön som görs i koncessionsärendet även skulle vara bindande i den senare miljöprövningen. För Lagrådet framstod det därför som oklart om lagändringarna skulle innebära sådana tids- och kostnadsvinster som regeringen framhållit. För att tillmötesgå Lagrådet förtydligades därför att bergmästarens bedömning i koncessionsärendet inte är bindande i den efterföljande prövningen av Natura 2000-frågan.

De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2024 utan övergångsbestämmelser.

Kontakta oss gärna för rådgivning kring tillståndsrelaterade frågor inom gruv- och utvinningsindustrin eller om ni har funderingar kring de nya reglerna.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.