artikel / 25 apr 2022

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen klargör att distansarbete från utlandet kan anses som arbete i Sverige

Responsive image

I en dom meddelad den 13 april 2022 fastslår Högsta förvaltningsdomstolen att en person som utför arbete på distans från ett annat land fortfarande kan anses utföra arbete i Sverige, och därmed omfattas av svensk socialförsäkring. Domen öppnar för en ny syn på rätten till arbetsbaserade förmåner för arbetstagare som inte fysiskt befinner sig i Sverige när de arbetar.

Bakgrund

Målet rörde en privatperson som ansökt om och blivit nekad tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Personen anställdes under 2017 vid en forskningsenhet vid Stockholms universitet. Under 2018 flyttade hon till Sydafrika tillsammans med sin familj eftersom hennes make blivit utsänd av sin arbetsgivare för att arbeta där som diplomat. Efter flytten arbetade hon med universitets godkännande på distans från Sydafrika.

Personen ansökte om tillfällig föräldrapenning under 2019. Tillfällig föräldrapenning ingår i den del av den svenska socialförsäkringen som grundas på arbete i Sverige. Försäkringskassan avslog ansökan då myndigheten ansåg att personen inte tillhörde den arbetsbaserade försäkringen i Sverige eftersom hon arbetade i Sydafrika.

Försäkringskassans beslut överklagades av personen till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten biföll överklagan och upphävde Försäkringskassans beslut, med motiveringen att personen hade utfört sina arbetsuppgifter på samma sätt som om hon arbetat från hemmet i Sverige. Arbetet hade således en så stark anknytning till Sverige att det skulle betraktas som arbete i detta land. Försäkringskassan överklagande domen till Kammarrätten i Stockholm som delade förvaltningsrättens bedömning och avslog överklagandet.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Försäkringskassan överklagade därefter domen till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD konstaterar inledningsvis i domen att bedömningen av om ett visst arbete kan anses vara arbete i verksamhet i Sverige ska göras utifrån den koppling som själva arbetet har till Sverige. Personens anknytning till Sverige i övrigt saknar därför betydelse för bedömningen. Det saknar även betydelse om arbetsgivaren faktiskt har betalat arbetsgivaravgifter på lönen till den anställde.

Bedömningen måste istället enligt HFD göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Var arbetet utförs rent fysiskt är en omständighet som ska beaktas, men även andra omständigheter såsom arbetets karaktär, arbetsgivarens verksamhet i Sverige och var arbetstagaren är anställd ska beaktas vid bedömningen. Detta innebär enligt HFD att distansarbete från utlandet inte i sig utesluter att det kan vara fråga om arbete i verksamhet i Sverige.

I det aktuella fallet var personen anställd för att arbeta i sin arbetsgivares verksamhet i Sverige, och hennes arbetsuppgifter var av karaktären att de kunde utföras på distans från Sydafrika. Mot bakgrund av detta konstaterade HFD att arbetet får anses utgöra förvärvsarbete i verksamhet i Sverige enligt socialförsäkringsbalken. Personen omfattades därför av den svenska arbetsbaserade försäkringen.

Setterwalls kommentar

Avgörandet från HFD är mycket intressant då det fastställer att arbete som utförs på distans från utlandet i vissa fall kan anses vara arbete i verksamhet i Sverige. I takt med att arbetsmarknaden blir alltmer globaliserad och många arbeten idag kan utföras helt och hållet på distans, är domen ett välkommet förtydligande av vad som faktiskt utgör arbete i Sverige.

Samtidigt lämnar domskälen en del att önska avseende hur de olika omständigheterna som är avgörande för bedömningen ska värderas i förhållande till varandra. Domen öppnar därmed upp för vissa oklarheter kring vilka som faktiskt omfattas av svensk arbetsbaserad socialförsäkring, vilket påverkar såväl arbetstagarens rätt till socialförsäkring som arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter.

Det bör även noteras att anställda som arbetar på distans från ett annat land kan medföra att arbetsgivaren anses ha fast driftställe i detta land, vilket i sin tur kan medföra flera skattekonsekvenser för arbetsgivaren. När stora delar av världen nu öppnar upp igen efter pandemin är det därmed av stor vikt för många företag att säkerställa vilka konsekvenser som anställda som bor eller utför arbete utomlands kan få för verksamheten.

Setterwalls följer rättsutvecklingen på området med intresse och finns tillgängliga för att diskutera hur rättsfallet kan komma att påverka just er verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.