artikel | 19 sep 2016

Ny konkurrensskadelag på väg

Responsive image

Regeringen lämnade i torsdags (den 15 september) förslag om en ny konkurrenskadelag (läs förslaget här). Lagen innebär att ett EU-direktiv[1] genomförs i svensk lagstiftning. Den nya konkurrensskadelagen föreslås träda i kraft den 27 december 2016.

Varför införs den nya lagen?
Bakgrunden till den föreslagna nya lagen är ett EU-direktiv om skadeståndstalan vid överträdelser av de två konkurrensrättsliga förbuden; förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten och förbud mot missbruk av dominerande ställning. Eftersom en överträdelse av de konkurrensrättsliga förbuden ofta kan få effekt i flera länder finns det ett behov av en harmoniserad lagstiftning på området, vilket är anledningen till direktivet och den nya lagen.

Vilka är de största nyheterna?
Den grundläggande utgångspunkten, nämligen att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör sig skyldig till en konkurrensrättslig överträdelse ska ersätta den skada som uppkommer genom överträdelsen, kvarstår i den föreslagna lagen. Några av de stora nyheterna är:

  • Införande av bestämmelser om solidariskt (dvs. gemensamt för flera aktörer) skadeståndsansvar. I samband med det införs begränsningar i den solidariska skadeståndsskyldigheten för små och medelstora företag.
  • Införande av ny preskriptionsfrist (sista tid för att väcka talan). Nu ska talan väckas inom tio år efter skadans uppkomst men enligt nya förslaget ska huvudregeln istället vara att talan ska väckas inom fem år efter överträdelsens avslutande och den skadelidande fått kännedom om överträdelsen, att den orsakat skada och överträdarens identitet.
  • Ersättningens omfattning regleras uttryckligen till att omfatta faktisk skada och utebliven vinst

[1] Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser.

Stor försiktighet krävs vid Pay-for-delay-överenskommelser 

Tribunalen (första EU-instansrätten) har i domar meddelade den 8 september 2016 (se press release här) i de så kallade Lundbeck-målen ogillat läkemedelsföretaget Lundbecks överklagan av EU-kommissionens beslut, och istället bekräftat att Lundbecks överenskommelser med generikabolag att mot betalning försena inträde av generika på marknaden utgör en otillåten konkurrensbegränsning.    

Vad handlar Lundbeck-målen om och vad var domslutet?
Målen handlar om huruvida det var en konkurrensrättslig överträdelse att avsiktligt genom överenskommelser försena generikabolag att marknadsföra deras generiska versioner av Lundbecks antidepressiva läkemedel Citalopram. Tribunalen slår fast att Lundbeck och generikabolagen var potentiella konkurrenter vid tillfället då överenskommelserna slöts. Tribunalen anser att överenskommelserna utgjör syftesöverträdelser (dvs. avtalen var konkurrensbegränsande redan till sin natur) och utdömer böter om ca 150 miljoner euro till de inblandade företagen.

Vad är medskicket från domen?
Även om målen självklart kan komma att överklagas av Lundbeck till EU-domstolen och sista ordet eventuellt inte är sagt bör det uppmärksammas att stor försiktighet ska iakttas vid så kallade pay-for-delay-överenskommelser.

 

Setterwalls EU- och konkurrensrättsgrupp har lång erfarenhet av att arbeta med frågor rörande missbruk av dominerande ställning och vilka överväganden som bör göras för företag med höga marknadsandelar, både i relation till kunder och leverantörer som inför potentiella förvärv. Kontakta oss gärna om ni behöver hjälp med att bedöma om er strategi är förenlig med konkurrensreglerna eller om ni misstänker att ert företag blir utsatt för ett agerande som kan utgöra missbruk av dominerande ställning.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

EU- & konkurrensrätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.