artikel | 20 sep 2023

Skattenyheter i regeringens budgetproposition för 2024

Responsive image

Under onsdagsmorgonen den 20 september överlämnades regeringens budgetproposition för 2024 till riksdagen. Regeringen uppger att propositionen huvudsakligen syftar till att bekämpa inflationen och hantera dess effekter för bl.a. hushållen och välfärden, i den långsiktiga planen att ta Sverige genom det besvärliga ekonomiska läget samt vidare återupprätta arbetslinjen och genomföra strukturreformer för en högre tillväxt. Setterwalls sammanfattar förslagen till åtgärder på skatte- och avgiftsområdet med effekter för budgetåret 2024 och framåt nedan.

Skatt på arbetsinkomster och socialavgifter

 • Det ordinarie jobbskatteavdraget, som riktar sig främst till heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster, föreslås förstärkas. I motsvarande mån föreslås även det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 66 år förstärkas. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • En indexering föreslås införas i beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre och även en höjd åldersgräns för att ta del av jobbskatteavdraget från 65 till 66 år. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • Indexeringen av skiktgränsen för statlig inkomstskatt under 2024 föreslås pausas och uppgår under beskattningsåret 2024 därmed till 598 500 kronor, jämfört med 666 200 kronor enligt det ordinarie förfarandet. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • Taket för rotavdraget föreslås tillfälligt höjas samt införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Taket för rot- respektive rutavdraget föreslås vara 75 000 kronor per person under beskattningsåret 2024. Däremot ska högst 50 000 kronor få användas för rotavdrag och högst 75 000 kronor sammanlagt för rot- och rutavdrag fram till den 30 juni 2024. Ikraftträdande den 1 juli 2024.
 • Tiden som utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner kan få en skattelättnad föreslås förlängas från fem till sju år. Ikraftträdande den 1 januari 2024, och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.
 • Personer födda 1957 föreslås kompenseras på grund av höjd åldersgräns för att ta del av det förhöjda grundavdraget. Storleken på kompensationen föreslås motsvara skatteeffekten av det förhöjda grundavdraget och kompensationen ska vara skattefri. Ikraftträdande den 1 januari 2027 tillsammans med senareläggning av den höjda åldersgränsen till 67 år för rätt till det förhöjda grundavdraget.
 • Reglerna om beräkning av ränteförmån föreslås ändras genom att jämförelseräntan höjs med en halv procentenhet och uppgår därefter till statslåneräntan vid en viss tidpunkt plus en och en halv procentenhet. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för 15-18-åringar föreslås slopas. Nedsättningen infördes under 2019 i syfte att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling samt motsvarande den generella nedsättningen av egenavgifterna föreslås ändras avseende beräkningen. Ikraftträdande den 1 januari 2024.

Skatt på kapital och egendom

 • Beskattningen av vissa fastighetsrelaterade inkomster föreslås förenklas genom att kapitalvinst vid marköverföringar enligt fastighetsbildningslagen inte ska tas upp om den kontanta ersättningen inte överstiger 42 000 kronor, omkostnadsbeloppet för allframtidsupplåtelser under beskattningsåret får beräknas till 12 000 kronor, samt överskott i en delägarbeskattad samfällighet ska som utgångspunkt bara tas upp om det överstiger 1 500 kronor. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • Beskattningen av inlösenaktier föreslås ändras i vissa fall genom att tilldelning av inlösenaktier ska tas upp som utdelning om det inte görs i utbyte mot aktier i bolaget samt motsvarande behandlas som utdelning enligt kupongskattelagen med skyldighet att lämna kontrolluppgift. Ikraftträdande den 1 januari 2025.

Företagsskatter

 • En tilläggsskatt för företag i stora koncerner föreslås införas motsvarande de materiella bestämmelserna i minimibeskattningsdirektivet genom en ny särskild lag om tilläggsskatt. Syftet med direktivet är att förhindra överföring av vinst till jurisdiktioner med låg eller ingen beskattning. Förslaget ska säkerställa en minimibeskattning på 15 procent och omfatta företag som är en del av nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro. Ikraftträdande den 1 januari 2024.

Skatt på konsumtion m.m. – energi- och miljöskatter

 • Skatten på bensin och diesel föreslås sänkas för att stötta hushåll som drabbats av ökade kostnader och bekämpa inflationen. Energi- och koldioxidskatten på bensin blir 60 öre lägre per liter 2024 jämfört med 2023 och på alkylatbensin samt diesel följer den med marginal EU:s minimiskattenivå. För 2025 föreslås energi- och koldioxidskatten bestämmas utifrån en omräkning av skattesatserna från 2024 års nivåer, med en ytterligare sänkning med 60 öre per lite för bensin. Ikraftträdande den 1 november 2024.
 • En utökad nedsättning av energi- och koldioxidskatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk föreslås gälla även för förbrukning under 2024. Återbetalning av energi- och koldioxidskatt föreslås också medges för förbrukning under 2024. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • Skatten på naturgrus och avfall föreslås justeras genom höjd skattesats och slopad BNP-indexering. Ikraftträdande den 1 januari 2024.
 • Skatten på plastbärkassar föreslås avskaffas. Skatten infördes under 2020 i syfte att uppnå EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar, och enligt propositionen bedömer regeringen att målet uppnås även utan skatten. Ikraftträdande den 1 november 2024.
 • El för infångning av koldioxid (s.k. CCS) föreslås delvis befrias från energiskatt. Ikraftträdande den 1 oktober 2024.
 • Vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet föreslås ändras genom differentierad vägavgift utifrån koldioxidutsläppsklass med en begränsad höjning av avgiftsnivåerna, utvidgad vägavgiftsplikt till att omfatta ytterligare fordon samt sänkt avgift för vissa fordon. Ikraftträdande tidigast den 1 januari 2025.

Skatt på konsumtion m.m. – övriga punktskatter

 • Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak föreslås höjas med ca 9 procent samt skatten på tobakssnus sänkas med ca 20 procent. Vidare föreslås skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter årligen räknas om utifrån förändringar i konsumentprisindex. Ikraftträdande 1 november 2024.
 • Punktskatten på spel föreslås höjas från 18 till 22 procent av behållningen för varje beskattningsperiod. Ikraftträdande den 1 juli 2024.

Skatt på konsumtion m.m. – mervärdesskatt

 • Omsättningsgränsen för undantag från mervärdesskatt (moms) föreslås höjas från 80 000 kronor till 120 000 kronor per kalenderår för att förbättra villkoren för de allra minsta företagen. Ikraftträdande den 1 januari 2025.
 • Omsättningsgränsen för momsundantag föreslås tillämpas av beskattningsbara personer som är etablerade i andra EU-länder och motsvarande ska sådana personer som är etablerade i Sverige få möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i andra EU-länder. Ikraftträdande den 1 januari 2025.
 • Momsregler för vissa tjänster och för konstverk föreslås ändras. Detta genom att vissa virtuella evenemang och aktiviteter föreslås beskattas i Sverige om köparen är en icke beskattningsbar person som är bosatt eller stadigvarande vistas här eller en beskattningsbar person som har sätet för sin ekonomiska verksamhet här. Den reducerade skattesatsen om 12 procent vid försäljning av konstverk föreslås även gälla oavsett vem som säljer konstverket, dock inte tillämpas samtidigt som vinstmarginalbeskattning. Ikraftträdande den 1 januari 2025.

Tilläggsdirektiv till 3:12-utredningen

Utöver förslagen i budgetpropositionen har regeringen även genom ett tilläggsdirektiv utvidgat 3:12-utredningens uppdrag, så att den ser över hur 3:12-reglerna kan förändras för att göra det lättare att attrahera och behålla kompetens med hjälp av kvalificerade personaloptioner och därigenom främja tillväxt. Sedan tidigare har en kommitté i uppdrag att analysera hur de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag (3:12-reglerna) kan förenklas respektive se över hur reglerna kan förändras för att ytterligare främja entreprenörskap, särskilt för små och medelstora företag. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2024.

Setterwalls följer fortsatt budgetnyheterna och kommande ändringar på skatteområdet med intresse. Välkommen att kontakta någon av våra rådgivare med frågor eller funderingar om regeringens förslag och hur det påverkar ert företag.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.