artikel | 18 dec 2020

Skattenyheter inför årsskiftet

Responsive image

År 2020 börjar lida mot sitt slut och Setterwalls sammanfattar en del av de lagändringar som ska träda i kraft den 1 januari 2021. Slutet på ett kalenderår är vidare en avgörande tidpunkt för bland annat de personer som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag. Setterwalls redogör för vad som är viktigt att tänka på som fåmansföretagare inför ett årsskifte, särskilt med beaktande av åtgärder som vidtagits till följd av Covid-19. Slutligen berörs framtidsutsikten för några av årets skattemässiga krisåtgärder till följd av Covid-19.

Lagändringar inför årsskiftet 2020/2021

Inför årsskiftet 2020/2021 följer en del lagändringar på skatteområdet. Bland annat sänks bolagsskattesatsen, som fram till årsskiftet ligger på 21,4 procent, i ytterligare ett steg inför 2021. För beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020 är bolagsskatten 20,6 procent.

I början av november beslutade riksdagen även om att anta ett lagförslag om införande av ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Lagändringen, som förändrar förutsättningarna för utländsk arbetskraft som tillfälligt arbetar i Sverige, börjar gälla från den 1 januari 2021. Setterwalls har sammanfattat de nya reglerna och dess påverkan på arbetstagare och arbetsgivare i denna artikel.

I samband med budgetpropositionen för år 2021 kom regeringen med ytterligare lagförslag på skatteområdet. Nedan följer ett urval av några av dessa lagändringar som nyligen röstats igenom i riksdagen, med ikraftträdande den 1 januari 2021.

  • Det införs en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Reduktionen utgörs som huvudregel av en bestämd summa om 1 500 kronor per person och år, och ska ges till personer med minst 40 000 kronor i beskattningsbar förvärvsinkomst.
  • Tidsgränsen för expertskatt utvidgas. Skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner har tidigare gällt under de första tre åren. Genom lagändringen kommer den istället att gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.
  • Bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto justeras. Ändringarna innefattar ökade avdrag för koncernbidragsspärrade underskott för företag som helt eller delvis inte får dra av koncernbidragsspärrade underskott och helt eller delvis inte får dra av ett negativt räntenetto.

Riksdagen har även sagt ja till regeringens förslag om omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor. Lagändringen, som träder i kraft den 1 april 2021, innebär att köparen övertar skattskyldigheten för mervärdesskatt vid omsättning av bl.a. mobiltelefoner och bärbara datorer. Reglerna ska tillämpas vid nationell handel och gäller inte försäljning till privatpersoner.

Lönekravet för delägare i fåmansföretag
För delägare med kvalificerade andelar i ett fåmansföretag avgör storleken på 2021 års gränsbelopp tillsammans med sparat utdelningsutrymme hur stor del av 2021 års utdelning och kapitalvinst på dessa andelar som ska beskattas i inkomstslaget kapital. Vid beräkningen av gränsbeloppet för 2021 kan beloppet som mottagits i lön från fåmansföretaget under år 2020 ha en avgörande betydelse.

Gränsbeloppet, som beräknas vid beskattningsårets ingång, bestäms utifrån förenklingsregeln eller huvudregeln. Vid användning av huvudregeln kan ett lönebaserat utrymme under vissa förutsättningar tillgodoräknas gränsbeloppet och på så sätt höja kapitalutrymmet för 2021. För detta krävs att andelsägaren äger andelar i företaget som motsvarar minst 4 procent av företagets kapital, samt att kontant ersättning givits till delägaren eller någon närstående till denne under 2020 till ett belopp som inte får understiga det lägsta av;

  • 6 inkomstbasbelopp med tillägg för 5 procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och eventuella dotterföretag, och
  • 9,6 inkomstbasbelopp.

Beloppsgränserna ovan motsvarar under år 2020 en utbetald lön till andelsägaren eller någon närstående till;

  • 400 800 kronor + 5 procent av sammanlagd kontant ersättning i företaget och eventuella dotterföretag, och
  • 641 280 kronor.

Särskilt om lönebaserat utrymme vid användning av korttidspermittering
Under år 2020 har regeringen erbjudit företag att använda sig av korttidspermittering. Det inrättade systemet innebär att staten ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren genom att stå för en proportionerlig del av lönekostnaden. Av skattelagstiftningen framgår att den del av ersättningen som på ett sådant sätt täcks av statliga bidrag, inte kan räknas med i det löneunderlag som ligger till grund för det lönebaserade utrymmet. Ersättning som täcks av ett statligt bidrag räknas dock med i den kontanta ersättningen till delägaren eller dennes närstående som kan tillgodoräknas underlaget för att nå upp till lönekravet ovan. I sammanhanget måste ytterligare en omständighet beaktas och det är att arbetsgivares löneuttag kan, under vissa omständigheter, enligt Tillväxtverket påverkar rätten till stöd.

Framtiden för skattemässiga krisåtgärder till följd av Covid-19
Under våren vidtog regeringen ett antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av Covid-19 för bland annat företag. En förlängning av en del av dessa krisåtgärder kommer att föreslås av regeringen i en ändringsbudget nästa år. En sådan förlängning har föreslagits för en av krisåtgärderna på skatteområdet, som avser en möjlighet för företag att begära anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms i ett år. Regeringen kommer att föreslå en möjlighet till förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år för de företag som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

Andra krisåtgärder som infördes under våren på skatteområdet berörs dock inte i förlängningsförslaget. Ett exempel på en sådan krisåtgärd är möjligheten som infördes för enskilda näringsidkare och delägare i svenska handelsbolag att sätta av 100% av den skattepliktiga vinsten för inkomståret 2019, upp till ett tak på 1 miljon kronor, till periodiseringsfond. De tillfälliga reglerna möjliggjorde en nedsättning av 2019 års skattepliktiga vinst till noll kronor för många enskilda näringsidkare. Det har inte än aviserats något förslag från regeringen om att ge enskilda näringsidkare och delägare i svenska handelsbolag samma avsättningsmöjlighet för inkomståret 2020. Någon liknande krisåtgärd för juridiska personer har inte införts.

Setterwalls följer denna utveckling med stort intresse. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.