artikel | 24 mar 2021

Stämpelskatt ska alltid beräknas utifrån taxeringsvärde som jämförelsevärde mot köpeskilling

Responsive image

I ett nytt avgörande fastställer Högsta domstolen (HD) att om en fastighet saknar taxeringsvärde ska, vid beräkningen av stämpelskatt vid fastighetsöverlåtelse, köpeskillingen jämföras med ett uppskattat taxeringsvärde – inte marknadsvärde. Det högsta av dessa två värden anses vara fastighetens värde som ska ligga till grund för beräkning av stämpelskatt. Setterwalls redogör nedan för domen och dess konsekvenser.

Vid överlåtelser av fastigheter och tomträtter utgår stämpelskatt med 4,25 % av fastighetens värde för en köpare som är en juridisk person. Fastighetens värde bestäms normalt genom att köpeskillingen jämförs med fastighetens taxeringsvärde, motsvarande 75 % av marknadsvärdet, för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses vara fastighetens värde.

Om fastigheten saknar taxeringsvärde för det angivna året, t.ex. på grund av att fastigheten är nybildad, exv. genom avstyckning, eller är en s.k. specialenhet utan åsatt taxeringsvärde, ska Lantmäteriets fastighetsinskrivning göra en bedömning av fastighetens värde vid tidpunkten för överlåtelsen. Detta värde ska sedan jämföras med köpeskillingen, varav det högsta värdet anses vara fastighetens värde.

HD:s dom
Frågan HD hade att ta ställning till var om fastighetsinskrivningen, i det fall taxeringsvärde saknas för fastigheten, ska jämföra köpeskillingen med ett vid överlåtelsetidpunkten uppskattat marknadsvärde, d.v.s. verkligt värde, eller med ett uppskattat taxeringsvärde.

Jämförelsen ska normalt ske med fastighetens taxeringsvärde, eftersom köpeskillingen vid fastighetsöverlåtelse inte alltid återspeglar marknadsvärdet, för att minska risken för skatteundandragande. Skulle marknadsvärdet utgöra jämförelsevärde då inget taxeringsvärde finns, skulle enligt HD en omotiverad olikhet i behandlingen i förhållande till normalfallen uppstå då taxeringsvärdet ska vara lägre än marknadsvärdet.

HD:s slutsats är sammanfattningsvis att fastighetsinskrivningen ska använda ett tänkt taxeringsvärde att jämföra med köpeskillingen vid beräkningen av stämpelskatt, i fall inget taxeringsvärde finns för fastigheten. Fastighetens taxeringsvärde, registrerat eller uppskattat, ska därmed alltid jämföras med köpeskillingen, varav det högsta ska ligga till grund för beräkningen av stämpelskatt.

Fastighetsägare kan begära omprövning
Frågan om vilket värde fastighetsinskrivningen ska använda vid jämförelsen med köpeskillingen har länge varit oklart, eftersom lagtexten inte är tydlig i detta hänseende, och avgörandet är därför mycket välkommet.

Utifrån HD:s avgörande bör det också finnas goda möjligheter för fastighetsägare som har fått köpeskillingen jämförd med ett uppskattat marknadsvärde, och därmed sannolikt betalat för hög stämpelskatt, att begära omprövning av beslut om stämpelskatt. Omprövningstiden är tre år från dagen för beslutet. Med tanke på att det kan handla om stora belopp i för hög stämpelskatt kan det vara en bra idé att gå igenom genomförda fastighetstransaktioner från de senaste åren då taxeringsvärde saknats för att se om det föreligger skäl att söka omprövning.

Välkommen att kontakta Setterwalls för hjälp med omprövning av beslut om stämpelskatt eller frågor angående ovanstående. Vi bistår regelbundet företag med olika typer av skatterättsliga omprövningar.

 

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.