artikel | 06 okt 2022

Tillståndsansökan för havsbaserad vind avvisas på grund av brister i samråd

Responsive image

Ansökan om tillstånd för Vindpark Utposten 2 ingavs till Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt i oktober 2020. Vindparken planeras i Bottenhavet i Gävle kommun och ska omfatta upp till 32 verk med en maximal höjd om 350 meter. Efter lång och omfattande handläggning har mark- och miljödomstolen den 5 oktober 2022 avvisat tillståndsansökan på grund av bristande samråd (mål nr M 3133-20).

Av miljöbalkens regler följer att ett avgränsningssamråd bl.a. ska ske med dem som kan antas bli särskilt berörda av ett projekt samt med den bredare allmänhet som också kan antas bli berörd. Samrådet ska genomföras i så god tid att det ger utrymme för ett meningsfullt samråd innan verksamhetsutövaren utformar MKB och tillståndsansökan.

Sökandebolaget genomförde avgränsningssamråd med start i mars 2019. Vid den tiden hade en annan projektör ett befintligt tillstånd till havsbaserad vindkraft i omedelbar anslutning till området som det samråddes om. Samma projektör ansökte även om ett nytt tillstånd till vindkraft i delvis samma område som sökandebolaget. Kontakter ägde rum mellan sökandebolaget och den andra projektören både före och efter samrådet, men den andra projektören fick aldrig någon formell inbjudan till avgränsningssamråd.

I målet gör mark- och miljödomstolen bedömningen att den beslutade och lagakraftvunna verksamheten i omedelbar anslutning till Utposten 2 kan komma att påverkas på så sätt att projektören för den verksamheten var att anse som särskilt berörd. Projektören skulle därmed enligt domstolen ha bjudits in till avgränsningssamråd och ha fått samrådsunderlag i tillräckligt god tid för att ha möjlighet att påverka innehållet i MKB och tillståndsansökan. Omständigheten att den andra projektören är näringsidkare inom vindkraft och har känt till projektet under lång tid påverkar inte mark- och miljödomstolens bedömning. Enligt domstolen ska faktumet att två parter är jämnstarka inte medföra lättnader för hur samråd ska ske. Sammantaget finner mark- och miljödomstolen att det genomförda samrådet har brister som inte har kunnat åtgärdas inom ramen för tillståndsprövningen. MKB:n i målet kunde därför inte godkännas och ansökan avvisades.

Beslutet är intressant då det avser frågan om vilka skyldigheter ett sökandebolag har att iaktta avseende miljöbalkens formella krav på samråd i förhållande till en konkurrerande aktör med ett befintligt tillstånd vid den plats man ansöker om tillstånd för. Det ska noteras att mark- och miljödomstolens beslut, med hänsyn till att ansökan avvisades, inte omfattar någon prövning i sak av hanteringen av flera samtidiga ansökningar om havsbaserad vindkraft avseende samma område. I den delen bevakar branschen noggrant Havs- och vattenmyndighetens pågående uppdrag om att utreda frågor om bl.a. exklusivitet. Beslutet kan ännu överklagas, varför det återstår att se om det blir en överprövning i Mark- och miljööverdomstolen.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.