artikel | 12 dec 2022

Arbetsrättsliga nyheter – uppdatering december 2022

Responsive image

Nu när julen står runt knuten vill vi passa på och bjuda på årets sista nyhetsbrev som är fullspäckat med aktuella arbetsrättsliga nyheter. Ni kan nedan läsa om en spaning avseende det ekonomiska läget med anledning av vågen av varsel som kommit de senaste månaderna, införandet av kvotering av kvinnliga ledamöter till bolagsstyrelser, statusuppdatering om EU:s direktiv om minimilöner, en spaning avseende det ekonomiska läget med anledning av vågen av varsel som kommit de senaste månaderna och en uppdatering om den nya offentliga omställningsorganisationen.

Vi tar även upp några av de senaste domstolsavgörandena som berör;

  • en arbetstagare som avskedades efter vägran att bära munskydd,
  • om ett Foodora-bud var att anse som anställd eller bemanningsanställd,
  • en polis som stängts av till följd av ej godkänd säkerhetsklassning och
  • semester (avgöranden från EU-domstolen) som gör att det kan bli aktuellt att ändra semesterlagen.

Vi passar på att önska er alla en lugn och härlig jul och vi ser själva fram emot ett 2023 fyllt med massor av intressanta arbetsrättsliga frågor! Nedan hittar ni våra senaste artiklar på arbetsrättsområdet. Trevlig läsning!

Tuffare tider och ökande antal varsel

Det är mycket som händer nu och årsskiftet är inte långt borta. Framtidstron bland företagarna är dyster. Det visar en färsk undersökning från Svenskt Näringsliv. Pessimismen bland svenska företag har ökat till följd av bl.a. ökade energipriser, höjd ränta och minskad köpkraft i hushållen. Samtidigt ökar varslen på en nivå som ligger i linje med pandemiåret 2020. Ingen har väl missat att 2023 förutspås bli ett tufft år för många företag. Som ett led i detta ser företag över sina kostnader och brottas med svåra beslut om t.ex. minskning av personalstyrkan.

Uppsägningar på grund av arbetsbrist är en av de åtgärder som vi arbetsrättsjurister har en gedigen erfarenhet av. Lika rolig som vi tycker att juridiken är (vi vet – vi är yrkesskadade), lika jobbigt är det att se när det går tufft för våra klienter och det blir nödvändigt att säga upp medarbetare. Samtidigt känner vi en glädje och stolthet i att kunna vara där för våra klienter, att kunna stötta i svåra beslut och svåra åtgärder. Det finns mycket att tänka på när det kommer till omstruktureringar och neddragningar – hur ska vi kommunicera med våra medarbetare, hur kommunicerar vi med facket, hur agerar vi rätt samtidigt som vi skapar de bästa förutsättningarna för att stärka vår verksamhet. Vi kan hjälpa er att reda ut det här frågorna och genomföra åtgärderna på ett sätt som är så smidigt som möjligt för både er som företag och era medarbetare.

Med det sagt ser vi i Setterwalls Arbetsrättsgrupp med tillförsikt fram emot år 2023 och hoppas att de dystra prognoserna inte kommer att infrias. Under tiden finns vi här för de företag som behöver stöttning.

EU-krav om könskvotering till bolagsstyrelser

EU har nyligen antagit ett direktiv som ställer högre krav på jämställda styrelser i börsbolag. Kravet kommer sannolikt inte att påverka svenska bolag i nuläget eftersom Sverige har möjlighet att stödja sig mot en undantagsregel. Läs hela artikeln här.

Nytt EU-direktiv om minimilöner

I oktober antog EU ett nytt direktiv om tillräckliga minimilöner och medlemsstaterna har nu två år på sig att implementera direktivet i de nationella rättsordningarna. Direktivet ska bland annat garantera en skälig levnadsstandard för arbetstagare i hela EU. För svensk del antas direktivet dock inte föranleda några lagstiftningsåtgärder. Läs artikeln här.

Den offentliga omställningsorganisationen

Den 1 oktober 2022 började det nya omställningspaketet att gälla vilket syftar till att ge alla arbetstagare, oavsett om de är bundna av kollektivavtal eller inte, möjlighet att ta del av studiestöd samt omställnings- och kompetensstöd för att skapa en större flexibilitet på arbetsmarknaden genom att underlätta övergång till nytt arbete eller utbildning. Läs artikeln här. 

AD 2022 nr 50 – Avskedande av arbetstagare som vägrat bära munskydd

Ett bolag som lagerhöll och distribuerade läkemedel avskedade under covid-19-pandemin en arbetstagare som vägrade att bära munskydd i arbetet. Fråga uppstod om det funnits grund för avskedandet. Läs artikeln här.

AD 2022 nr 45 – arbetstagare eller bemanningsanställd?

I det uppmärksammade målet mellan Foodora och Transportarbetarförbundet avseende ett mopedbuds anställning visar Arbetsdomstolen hur bedömningen ska ske för att avgöra om en person är att betrakta som arbetstagare eller bemanningsanställd. Ett principiellt viktigt avgörande för samtliga arbetsgivare som från tid till annan hyr in arbetskraft. Läs artikeln här.

Saklig grund för uppsägning saknades, trots att anställd tackat nej till omplaceringserbjudande

Arbetsdomstolen meddelade i en ny dom, (AD 2022 nr 49), att det inte förelåg saklig grund för uppsägning av en anställd inom Polismyndigheten som förlorat sin placering i säkerhetsklass 3. Enligt Arbetsdomstolen hade myndigheten att visa att den anställde inte var pålitlig ur säkerhetssynpunkt och att den anställde avböjt ett skäligt erbjudande om annat arbete.  Läs artikeln här.

Kan outnyttjad betald semester preskriberas?

EU-domstolens dom i förenade mål C‑518/20 och C‑727/20, samt mål C-120/21 – om tolkning av preskription av outnyttjad betald semester, arbetsgivarens skyldighet att möjliggöra betald semester och kvarstående rätt till betald semester vid arbetsoförmåga. Läs artikeln här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.