artikel / 16 apr 2019

Förhandsbesked om energiskatt och solceller

Responsive image

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om att solceller som installeras på sammanbyggda huskroppar räknas som en anläggning när det gäller avdrag för skatt på elektrisk kraft.

Vi på Setterwalls har tvärkompetens inom energi och råvaror samt punktskatter och bistår gärna med rådgivning inom området.

Bakgrund till ärendet
Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lagen om skatt på energi, om inte något av undantagen är tillämpliga. När det gäller avdrag för skatt får beträffande sol den skattskyldige göra avdrag om den skattskyldige framställt den elektriska kraften från sol i en anläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt av 255 kilowatt.

Ett köpcentrum, som var en och samma fastighet, bestod av ett antal sammanbyggda huskroppar som försörjdes med tio separata elabonnemang (uttagspunkter). Ett bolag planerade att installera solceller på fastigheten där det, på grund av byggnadens utformning, var aktuellt med solcellsinstallationer på fyra av hustaken. Inkoppling skulle ske i fyra olika uttagspunkter.

Frågan i ärendet var om installationen av solceller var att betrakta som fyra separata anläggningar som understeg en produktionskapacitet om 255 kilowatt installerad toppeffekt, vilket i sin tur kunde resultera i ett avdrag för skatten på den elektriska kraften.

Skatterättsnämndens bedömning
Skatterättsnämnden fastslog att eftersom bolaget skulle framställa elektrisk kraft med sol som energikälla och bolaget förfogade över en sammanlagd installerad toppeffekt om mer än 255 kilowatt var inte något av undantagen tillämpliga. Därmed var den elektriska kraften skattepliktig.

För frågan om bolaget hade rätt att göra avdrag för skatten på den elektriska kraften konstaterade skatterättsnämnden att solcellsinstallationerna var för sig understeg 255 kilowatt installerad toppeffekt, men att de tillsammans översteg gränsvärdet. Skatterättsnämnden tog fasta på att det framgår av förarbetena till lagen att produktionsenheter som geografiskt och tekniskt är sammanhängande bör ses som en enda anläggning samt att förekomsten av flera mätpunkter inom anläggningen inte bör påverka bedömningen.

Eftersom de aktuella solcellerna skulle installeras på sammanbyggda huskroppar fann skatterättsnämnden att de var att betrakta som en anläggning med en sammanlagd installerad toppeffekt som översteg 255 kilowatt. Avdrag för skatt på elektrisk kraft fick därför inte göras.

Vår tvärkompetens inom energi och råvaror samt punktskatter
Setterwalls miljö- och skatteavdelning arbetar integrerat med frågor om punktskatter inom branschområdet energi och råvaror. Välkommen att kontakta oss om ni har frågor om vad som gäller för just er verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.