artikel | 16 dec 2020

Förslag om förlängt stöd vid korttidsarbete m.m. ute på remiss

Responsive image

Under den sista veckan i november 2020 skickades ett förslag till förlängning av reglerna om stöd vid korttidsarbete m.m. ut på remiss. Förslaget innebär dels att en ny tillfällig lag (som bara gäller till den 30 juni 2021) införs, dels att vissa ändringar görs i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete. Detta innebär i praktiken att arbetsgivare kan ha två lagstiftningar att söka stöd från.

Den nya lagen samt ändringarna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021. När ansökan öppnar finns möjligheten att ansöka om stöd retroaktivt från och med den 1 december 2020.

Några förändringar i nya (tillfälliga) lagen om stöd för korttidsarbete:

  • Karensen tas bort. Den befintliga lagens 24 månader långa karenstid tas i den tillfälliga lagen bort under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021. Förändringen innebär att alla som har haft stöd under 2020, kan att ansöka om nytt stöd under 2021.
  • Antalet stödmånader företag kan få stöd för. Under den befintliga lagstiftningen får arbetsgivare stöd under maximalt nio månader. I den tillfälliga lagen föreslås antalet stödmånader bero på när ansökan om stöd gjorts tidigare och när det nya stödet söks. Stöd kan fås som längst till och med juni 2021. Exempel: (i) en arbetsgivare beviljades stöd med start i mars 2020 och den nionde stödmånaden var november 2020. Arbetsgivaren kan få stöd i ytterligare sju månader (december 2020 – juni 2021). (ii) en arbetsgivare söker stöd för första gången i april 2021. Arbetsgivaren kan få stöd i högst sju månader (retroaktivt från och med december 2020 – juni 2021).
  • Nya stödnivåer. Arbetstidsförkortningen föreslås fortsatt vara 20, 40 eller 60 %. Den förstärkta subventionsgraden på 75 % föreslås gälla året ut fram till mars 2021. Under perioden april – juni 2021 sänks subventionsgraden till 50 % och löneminskningen ska under samma period vara något högre än vad som gäller idag, 8, 12 respektive 15 %. Lönetaket om 44 000 kr ändras inte, inte heller jämförelsemånaden (alltså månaden som stödet baserar sig på). För arbetsgivare som inte tidigare sökt stöd är september 2020 jämförelsemånad. Stöd kommer utbetalas månadsvis. Avstämning ska göras en gång, vid stödperiodens utgång.
  • Krav på revisorsintyg m.m. Alla arbetsgivare med lönesumma under jämförelsemånaden som överstiger 400 000 kr ska enligt förslaget lämna in ett yttrande från revisor där revisorn ska yttra sig bl.a. över om arbetsgivarens ekonomiska situation är sådan att kraven för stöd är uppfyllda. På sin hemsida anger Tillväxtverket också att företagen vid ansökan lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet.

Förtydligande av regler vid vinstutdelningar och andra värdeöverföringar
Det nuvarande regelverket har kritiserats för att vara otydligt vad gäller hur värdeföringar, t.ex. vinstutdelningar, påverkar rätten till stöd. I förslaget anges därför uttryckligen när värdeöverföringar inte får göras och vilka typer av värdeöverföringar som inte får göras. Förslaget innebär att arbetsgivare inte har rätt till stöd om värdeöverföring beslutas eller verkställs under perioden två månader före stödperioden – sex månader efter stödperioden (alltså inklusive under stödperioden). De värdeöverföringar som omfattas är vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Däremot omfattas inte koncernbidrag och andra formlösa överföringar. Begränsningarna gäller inte bara det företag som mottagit stöd, utan även dess eventuella moderbolag. Syftet är att förhindra missbruk när koncernbidrag tillåts.

För mer information hänvisas till Regeringens och Tillväxtverkets hemsidor.

Setterwalls kommentar
Den nya lagen innebär i praktiken att det för perioden december 2020 kommer finnas två parallella regelverk att förhålla sig till. Vilket regelverk som ska tillämpas beror på vilken period arbetsgivaren har ansökt om stöd för. Det fortsatta stödet för korttidsarbete är förstås välkomnat av många arbetsgivare som fortsatt befinner sig i mycket allvarliga ekonomiska svårigheter. Försöken att klargöra oklarheter, t.ex. kring vinstdelning, och att täppa till luckor som öppnat för missbruk är också välkommet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.