artikel | 04 jul 2023

Nytt avgörande från HFD: Ingen beskattning vid överlåtelse av teckningsoptioner i personaloptionsprogram

Responsive image

Den 22 juni 2023 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ett avgörande, överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden, om kvalificerade personaloptioner och leverans av teckningsoptioner. Förhandsbeskedet har tidigare kommenterats av Setterwalls. Frågan i målet avser om ett bolag ska uttagsbeskattas vid vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner till anställda inom ramen för ett kvalificerat personaloptionsprogram. HFD fastställde Skatterättsnämndens avgörande och slog fast att uttagsbeskattning inte skulle ske.

Bakgrund
Vid implementering av personaloptionsprogram och även s.k. kvalificerade personaloptioner (som omfattas av skattemässigt fördelaktiga regler i 11 a kap. inkomstskattelagen) finns normalt två alternativ för bolaget att vid utnyttjande av personaloptionerna leverera aktier i bolaget till optionsinnehavaren. Ett alternativ är en direkt nyemission till optionsinnehavaren, ett annat alternativ är att överlåta tidigare emitterade teckningsoptioner till optionsinnehavaren.

En teckningsoption ger innehavaren en framtida rätt att teckna nya aktier i bolaget mot ett förutbestämt pris. Den vanligaste förekommande lösningen är att bolaget vid införande av personaloptionsprogrammet emitterar teckningsoptioner till sig självt och håller dessa i lager fram till de anställdas utnyttjande av personaloptionerna, då teckningsoptionerna överlåts vederlagsfritt till optionsinnehavaren och utnyttjas för aktieförvärv.

Vid nyemission erbjuds i stället optionsinnehavaren möjligheten att vid utnyttjandetidpunkten direkt teckna nya aktier i bolaget. Nackdelen med denna lösning är att det kräver ett emissionsbeslut vid utnyttjandetidpunkten, snarare än när programmet först införs, vilket är en osäkerhetsfaktor för bolaget eftersom leverans av aktier blir beroende av att aktieägarna vid en framtida tidpunkt beslutar om emissionen (eller beslutar om ett bemyndigande till styrelsen att besluta om emissioner, vilket dock längst kan gälla till bolagets nästa årsstämma).

I det aktuella målet hade ett bolag som avsåg att ställa ut ett kvalificerat personaloptionsprogram begärt förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende frågan om bolaget, vid en vederlagsfri överlåtelse av teckningsoptioner till anställda vid utnyttjande av de kvalificerade personaloptionerna, skulle ta upp marknadsvärdet av teckningsoptionerna som skattepliktig inkomst (uttagsbeskattning). Om bolaget i stället använde sig av nyemission skulle bolaget låta de egna teckningsoptionerna löpa ut utan att utnyttjas, alternativt skulle teckningsoptionerna makuleras. Den andra frågan var därför ifall underlåtenhet att utnyttja teckningsoptionerna kunde leda till att bolaget uttagsbeskattades (nyemissionsalternativet). Nedan följer HFDs bedömning. För Skatterättsnämndens resonemang se Setterwalls artikel den 7 december 2022 ”Nytt förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner”.

HFD:s bedömning
HFD konstaterade att det fastslagits i rättspraxis att andra tillgångar än pengar som ges från arbetsgivare till anställda ska beskattas som om tillgången avyttrats till marknadspris, s.k. uttagsbeskattning. Undantag föreligger dock för nyemissioner som ökar bolagets egna kapital Ett bolag ska således inte beskattas för anställdas förvärv av aktier vid nyemission.

När teckningsoptioner överlåts till optionsinnehavarna är det teckningsoptionerna som utnyttjas vid aktieförvärv och HFD angav att bolagets enda anledning till användningen av teckningsoptionerna var att säkerställa leveransen av aktier till optionsinnehavarna. Teckningsoptionerna kunde inte användas till annat än förvärv av bolagets aktier. Mot bakgrund av syftet med teckningsoptionerna ansåg HFD att det saknades anledning att behandla förvärvet av aktier genom teckningsoptioner annorlunda än förvärv av aktier vid nyemission. Överföringen av teckningsoptionerna var därmed inte skattepliktig inkomst för bolaget.

Om bolaget i stället använde sig av nyemissionsalternativet skulle teckningsoptionerna löpa ut utan att utnyttjas alternativt makuleras. HFD hänvisade till och instämde i Skatterättsnämndens bedömning att utlöpta eller makulerade teckningsoptioner inte medför en värdeöverföring från bolaget varpå uttagsbeskattning inte ska ske.

Gällande teckningsoptionsalternativet var ett av justitieråden skiljaktig och framförde att det finns undantag i vissa situationer från beskattning av avyttrade tillgångar till marknadspris. Dock ansåg justitierådet att det inte finns stöd för att behandla onoterade bolags överföring av egna teckningsoptioner till optionsinnehavare för efterföljande aktieteckning på samma sätt som om bolaget emitterat aktier direkt till de optionsinnehavarna. Domaren hänvisar till att det får ankomma på lagstiftaren att överväga möjliggörande av aktieleverans på detta sätt utan skattekonsekvenser.

Setterwalls kommentar
HFDs avgörande är mycket välkommet och medför att det fortsatt är förmånligt för företag att använda sig av teckningsoptioner för aktieleverans inom ramen för incitamentsprogram. Avgörandet innebär även en ökad tydlighet kring reglernas tillämpbarhet och funktion.

Med det sagt är vår uppfattning i likhet med det skiljaktiga justitierådet att det inte är helt lätt att förena avgörandet med inkomstskattelagen, som idag innehåller ett uttryckligt undantag från beskattning vid överlåtelse av egna aktier och optioner avseende egna aktier. Detta undantag gäller dock endast bolag vars aktier handlas på reglerad marknad och ett i sammanhanget rimligt argument är att lagstiftaren därmed redan har exklusivt reglerat de undantag från beskattning som ska gälla för sådana överlåtelser. Avgörandet skapar också vissa frågetecken kring behandlingen av okvalificerade personaloptionsprogram, där den gängse uppfattningen har varit att uttagsbeskattning vid överlåtelse av teckningsoptioner till personaloptionsinnehavaren vid utnyttjandet visserligen ska uttagsbeskattas men att en s.k. tyst kvittning normalt kan ske mot den avdragsgilla lönekostnad som samtidigt uppstår. Frågan är om bolag med okvalificerade personaloptionsprogram nu ska få göra skattemässiga avdrag för lönekostnad vid utnyttjandet (vilket kvalificerade personaloptionsprogram inte får) men inte längre ha någon motsvarande uttagsbeskattning att beakta.

En tydligare lösning hade varit att lagstiftaren valde att utsträcka undantaget från beskattning vid överlåtelse av aktier och andra instrument knutna till bolagets eget kapital till att gälla alla svenska aktiebolag och inte bara sådana på reglerad marknad. Även om andra aktiebolag än de som handlas på reglerad marknad normalt inte får äga egna aktier så får bolagen inneha teckningsoptioner i det egna bolaget. Vi menar att det saknas tydliga skäl att inte utsträcka skattefriheten även till bolag utanför reglerad marknad, eftersom det skapas en omotiverad snedvridning i behandlingen av direkta emissioner av teckningsoptioner (där den likvid bolaget mottar inte är skattepliktig) jämfört med överlåtelse av teckningsoptioner som hålls i eget lager.

Har du några frågor eller funderingar kring incitamentsprogram eller vill utforma ett attraktivt och förmånligt incitamentsprogram för dina anställda eller styrelseledamöter, tveka inte att kontakta oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.