artikel | 19 feb 2019

Nytt lagförslag om höjda miljöskatter för gruvnäringen, kraftvärmeverk och höjd kemikalieskatt

Responsive image

De nya reglerna föreslås börja gälla den 1 augusti 2019 och innebär i korthet att skattenedsättningen för diesel i gruvindustriell verksamhet slopas, att bränslebeskattningen av viss värmeproduktion ändras och att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs.

Vi på Setterwalls har tvärkompetens inom energi & råvaror samt punktskatter och bistår gärna med rådgivning och analyser av vad detta kan innebära för er verksamhet.

Bakgrund och syftet med lagförslaget
Lagförslaget presenterades av finansdepartementet i början av februari 2019 och innehåller ändringar i lagen om skatt på energi och lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Lagen om skatt på energi bygger på det sk. Energiskattedirektivet 2003/96 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet. Detta är det EU-rättsliga ramverket för hur medlemsstaterna ska utforma sin nationella beskattning av bränslen och el. De bränslen som omfattas av Energiskattedirektivet beskattas vid användning som motorbränslen eller som bränslen för uppvärmning.

De föreslagna ändringarna i lagen om skatt på energi syftar till att minska utsläppen av koldioxid från förbränning av fossila bränslen i svenska kraftvärmeanläggningar och att minska utsläppen av koldioxid från gruvsektorn. Avsikten är att därigenom bidra till en omställning till fossilfria bränslen och att uppfylla målet om att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Syftet med de föreslagna ändringarna i lagen om skatt på kemikalier är att ge kemikalieskatten en ökad styreffekt för att på så sätt ytterligare minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö.

Slopad skattenedsättning för diesel i gruvindustriell verksamhet
Den föreslagna åtgärden berör gruv- och stenbrottsnäringen och innebär att den nuvarande nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet slopas. Vad gäller effekterna för företagen konstateras i finansdepartementets promemoria att mindre företag inom stenbrytningen sannolikt har större möjlighet att vältra över ökade skattekostnader på konsumentledet, jämfört med större gruvföretag som bryter metaller som verkar på en internationellt konkurrensutsatt marknad.

Höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk
Finansdepartementet föreslår även slopad skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. I praktiken innebär detta att för bränslen som förbrukas för framställning av värme i annan kraftvärmeproduktion än den som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet tas energiskatt ut med 100 procent av den generella nivån. Detta gäller anläggningar både inom och utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). När sådan förbrukning sker inom EU ETS ska koldioxidskatt tas ut med 91 procent av den generella nivån istället för 11 procent som är fallet idag. För värmeproduktion i kraftvärmeanläggningar utanför EU ETS kommer full skatt att även fortsättningsvis tas ut, det vill säga ingen ändring föreslås i detta avseende. 

Finansdepartementet bedömer att kraftvärmeföretagen inte direkt kommer att kunna övervältra de ökade kostnader som förslagen innebär på sina kunder. I första hand bedöms företagens resultatnivåer att påverkas. Dock beräknar finansdepartementet att höjningen av energi- och koldioxidskatterna främst kommer att medföra ökade kostnader för företagen på kort till medellång sikt för att succesivt minska i samband med att de fossila bränslena fasas ut.

Höjd skatt på kemikalier i viss elektronik
För att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö infördes år 2017 lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik. Skattenivåerna sattes inledningsvis lågt, men det bedöms idag finnas utrymme för en höjning. Av denna anledning föreslår finansdepartementet att skatten på kemikalier i viss elektronik höjs till 11 kr/kg för vitvaror och 160kr/kg för övrig elektronik samt att det maximala skattebeloppet per vara höjs till 440 kr.

Lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik har kritiserats för att försäljning direkt från en utländsk säljare till en svensk slutkonsument under vissa förutsättningar inte beskattas. Eftersom detta riskerar att missgynna svenska företag konstaterar finansdepartementet att det framöver bör övervägas om och i vilken utsträckning det är möjligt att ta ut skatten även vid sådana försäljningar.

Setterwalls tvärkompetens inom energi och råvaror samt punktskatter
Vår miljö- och skatteavdelning arbetar integrerat med frågor om punktskatter inom branschområdet energi och råvaror. Ni är välkomna att vända er till oss om ni har frågor om vad de föreslagna regeländringarna kan innebära för er verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.