artikel / 03 nov 2023

Regeringen tillsätter ytterligare en utredning för ny kärnkraft i Sverige

Responsive image

Tidigare under hösten lade regeringen fram proposition 2023/24:19 ”Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg”. Propositionen innehåller förslag på justeringar i miljöbalken och följdändringar i lagen om kärnteknisk verksamhet. Om förslaget genomförs skulle det innebära att bestämmelsen i 17 kap. 6 a § miljöbalken som innebär att regeringen endast få tillåta en ny kärnkraftsreaktor om den ersätter en permanent avstängd reaktor och uppförs på en plats där någon av de befintliga reaktorerna är lokaliserad tas bort. Enligt förslaget ska det därmed vara möjligt att tillåta fler än tio reaktorer i drift samtidigt och på andra platser än tidigare.

Den 2 november 2023 meddelade regeringen att ytterligare en utredning nu tillsätts under benämningen ”Ny kärnkraft i Sverige – ett andra steg”. Regeringen beskriver sitt arbete för mer kärnkraft i Sverige som uppdelat i tre komponenter – ta bort hinder, underlätta och främja utbyggnaden av ny kärnkraft i Sverige. De åtgärder som nu ska utredas av den tillsatta utredaren Pernilla Sandgren kommer att fokusera på den andra komponenten, att underlätta utbyggnaden av ny kärnkraft. Detta innefattar bl.a. frågan om vilka anpassningar som behövs i förhållande till den tekniska utvecklingen på kärnsäkerhetsområdet och en fortsättning av det redan pågående utredningsarbetet för att skapa bättre förutsättningar för både små modulära reaktorer (SMR:er) och konventionell kärnkraft. Utredningen kommer att innehålla fyra delar:

  1. Tillståndsprövningen. Hur tillståndsprövningen av kärnreaktorer kan effektiviseras med ökad tydlighet och kortare prövningstider som målbild. Utredningen omfattar prövningarna enligt både miljöbalken och lagen om kärnteknisk verksamhet.
  2. Ansökningsavgifter till strålsäkerhetsmyndigheten. Utredaren ska föreslå de ändringar som behövs för ett ändamålsenligt avgiftsuttag. Den avgift som finns idag speglar inte den diversifiering av reaktortyper som kan komma att finnas i framtiden. I uppdraget ingår också att säkerställa att aktörer som lämnar in ansökningar i närtid inte missgynnas om avgifternas utformning förändras.
  3. Analys av kärnavfallsprogrammet. Det kärnavfallsprogram som finns kan behöva anpassas och utvecklas för avfall från nya reaktorer. Nya aktörer ska på ett effektivt sätt kunna bära sitt eget ansvar för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet som behövs för kärnavfall i Sverige.
  4. Analysera om regelverket för beredskaps- och planeringszoner bör anpassas. För att underlätta för nya reaktorer på befintliga – men också nya – platser ska utredningen täcka om regelverket för beredskaps- och planeringszoner bör anpassas i syfte att göra regelverket mer förutsägbart.

Den första och andra delen ska utredaren redovisa i december 2024, den tredje delen i augusti 2025 och den fjärde delen i februari 2026.

Setterwalls följer utvecklingen avseende ny kärnkraft i Sverige med stort intresse. Välkommen att kontakta oss för rådgivning kring frågor om tillståndsprövningar för fossilfri eller förnyelsebar energi eller andra frågor kopplade till energimarknaden och hur ändringar i lagstiftning kan påverka er verksamhet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.