artikel | 23 apr 2021

Solkraftverk – befriade från fastighetsskatt enligt nytt förhandsbesked

Responsive image

I ett nyligen meddelat förhandsbesked har Skatterättsnämnden ansett att något taxeringsvärde inte ska fastställas för ett kommersiellt solkraftverk. Beskedet bekräftar att en kommersiell solkraftsanläggning inte är föremål för fastighetsskatt enligt dagens lagstiftning.

Omständigheter till grund för ansökan
Setterwalls har agerat ombud i en begäran om förhandsbesked avseende fastighetstaxering för ett planerat solcellsbaserat kraftverk i Sverige. Enligt nuvarande fastighetstaxeringslag gäller särskilda metoder för att bestämma taxeringsvärdet för elproduktionsenheter, som består av kraftverksbyggnad med tillhörande mark. De särskilda metoderna behandlar vattenkraftverk och värmekraftverk (där bland annat vindkraft ingår), men inte solkraftverk.

Frågan om fastställande av taxeringsvärde har stor betydelse för skyldigheten att betala fastighetsskatt, eftersom fastighetsskatten är procentuell i förhållande till taxeringsvärdet. Om en fastighet inte har något taxeringsvärde så kan därmed inte någon fastighetsskatt utgå.

I ansökan ställdes därför följande frågor:

  • Är det aktuella solkraftverket en elproduktionsenhet för fastighetstaxeringsändamål enligt fastighetstaxeringslagen?
  • Ska något taxeringsvärde i så fall fastställas för anläggningen, och i så fall enligt vilken metod?
  • Om solkraftverket inte skulle anses vara en elproduktionsenhet ville bolaget vidare veta vilken typ av taxeringsenhet som anläggningen då skulle utgöra.

Skatterättsnämndens förhandsbesked
I det meddelade förhandsbeskedet anser Skatterättsnämnden att solkraftsanläggningen är en sådan byggnad som kan vara föremål för indelning enligt fastighetstaxeringslagen. Eftersom solkraftverket ska inrättas för kommersiell produktion av elektrisk starkström anses den komma att utgöra en kraftverksbyggnad enligt lagen, samt tillsammans med aktuell mark utgöra en elproduktionsenhet.

För bestämmandet av riktvärden för en sådan enhet finns särskilda regler i fastighetstaxeringslagen. De huvudgrupper som ska värderas enligt dessa regler är vattenkraftverk och värmekraftverk. Skatterättsnämnden anser att aktuell reglering är uttömmande och inte enligt sin lydelse omfattar den typ av solcellsbaserade kraftverk som avses i ansökan. Av denna anledning ska inget taxeringsvärde fastställas för anläggningen.

Setterwalls kommentar
Skatterättsnämndens förhandsbesked är en framgång för klienten och bekräftar att ett taxeringsvärde inte ska fastställas för ett sådant kommersiellt solenergikraftverk som avses i ansökan. Utifrån bestämmelserna i lagen om statlig fastighetsskatt innebär detta i sin tur att kommersiella solkraftverk inte kan föremål för statlig fastighetsskatt. Det är troligt att detta kommer att ändras framöver inför nästa allmänna fastighetstaxering 2025, men för tillfället innebär detta ett mer gynnsamt läge för solenergi i Sverige.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.