uppdrag / 27 okt 2021

Livsmedelsverkets avgifter återigen i strid med EU-rätten – Setterwalls företräder framgångsrikt ett flertal köttproducenter mot Livsmedelsverket

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt ett stort antal kött- och fågelproducenter mot Livsmedelsverket gällande bolagens s.k. kontrollavgift. I sammanlagt ett sjuttiotal domar upphäver förvaltningsrätten bolagens kontrollavgifter för åren 2017, 2020 och 2021. Domarna kommer få stor betydelse för hela branschen och kommer sannolikt tvinga Livsmedelsverket att se över sitt avgiftssystem i grunden. 

Bakgrunden är att Livsmedelsverket, i enlighet med gällande EU-lagstiftning på området, är skyldig att ta ut en avgift för offentlig kontroll för att täcka sina kostnader för kontrollen. Av samma regelverk följer att det endast är vissa kostnader som får finansieras genom dessa avgifter.

Kostnaderna för de enskilda köttproducenterna har de senaste åren ökat kraftigt, och Sverige har i nuläget bland de högsta kontrollavgifterna inom hela EU. Branschföreträdare har därför vid ett flertal tillfällen påpekat till både myndighet och regering att konkurrenskraften för svenska kött- och fågelproducenter undergrävs genom det nu gällande avgiftssystemet.

Branschföreningarna Svenska Köttföretagen och Svensk Fågel har mot denna bakgrund, genom ett antal av sina medlemsföretag, överklagat Livsmedelsverkets kontrollavgifter för åren 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021, för att få prövat om Livsmedelsverkets avgiftsuttag är i enlighet med gällande regelverk inom EU.

Redan under förra hösten företrädde Setterwalls framgångsrikt ett stort antal kött- och fågelproducenter mot Livsmedelsverket avseende kontrollavgifterna för år 2017, 2018 och 2019, se vidare här. Sammantaget rör det sig där om ett sjuttiotal domar där Kammarrätten i Stockholm samt Förvaltningsrätten i Uppsala upphävt Livsmedelsverkets avgiftsbeslut med hänvisning till att de beräknats med beaktande av otillåtna kostnader.

Förvaltningsrätten i Uppsala har nu fastställt att Livsmedelsverkets avgifter även för år 2020 och 2021 innefattade ett flertal kostnader som inte får finansieras genom avgifter i strid med EU-rätten, och att bolagen därigenom betalat en för hög avgift. I domarna uttalas att Livsmedelsverket inte visat att de kostnader som legat till grund för beräkningen av kontrollavgifterna har den nödvändiga kopplingen till utförandet av offentlig kontroll.

Därutöver har förvaltningsrätten även upphävt de omräknade besluten om kontrollavgifter som avser år 2017. Förvaltningsrätten fastställer att även de reviderade avgiftsbeslut hade beräknats med beaktande av otillåtna kostnader, i strid med den då gällande EU-lagstiftningen.

Kontrollavgifterna har uppgått till omfattande belopp och således haft en stor påverkan för varje enskilt företag och dess konkurrensförmåga. Domarna kommer därmed få avsevärd betydelse för hela branschen och kommer sannolikt tvinga Livsmedelsverket att se över hela sitt avgiftssystem. Mot bakgrund av att ett nytt system för kontrollavgifter, som ska börja gälla fr.o.m. år 2022, i nuläget håller på att utarbetas, kan förväntas att förvaltningsrättens domar kommer påverka även det nya regelverket.

Dagens Industri har den 26 oktober uppmärksammat förvaltningsrättens avgöranden, se vidare här.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.