uppdrag | 16 dec 2022

MÖD klargör skillnaden mellan rensningsmassor och muddermassor och slår fast att vad som utlöser prövningsplikt varken får tolkas extensivt eller vara otydligt.

Responsive image

Setterwalls har framgångsrikt företrätt Jönköping Energi AB vid överklagande av föreläggande att söka tillstånd för deponering av massor och förbud mot att deponera massorna till dess att tillstånd erhållits.

Bolaget hade utfört underhållsrensning av en kanal och gett in en sk. 12:6-anmälan enligt miljöbalken för uppläggning av rensmassorna vid kanalen. Länsstyrelsen hade inga invändningar mot anmäld åtgärd och beslutade att den fick påbörjas omedelbart.

Efter att närboende framfört till länsstyrelsen att bolaget borde ha tillstånd för uppläggningen av massorna från underhållsrensningen förelade länsstyrelsen bolaget att söka tillstånd för deponering och förbjöd uppläggningen till dess att tillstånd erhållits.

Bolaget överklagade länsstyrelsens beslut och detta har nu överprövats av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I 29 kap. 18 § miljöprövningsförordningen (MPF) regleras tillståndsplikt för deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, kanaler eller vattenvägar som massorna muddrats från. Vid tolkning av begreppet muddermassor i den bestämmelsen har MÖD funnit att den bör göras restriktivt och inte omfatta rensningsmassor. För en sådan restriktiv tolkning talar dessutom enligt MÖD att det är straffbart att bedriva en verksamhet utan att ha iakttagit föreskriven prövningsplikt. Vad som enligt bestämmelserna omfattas av tillstånds- respektive anmälningsplikt får enligt MÖD inte vara otydligt. MÖD har med bifall till bolagets överklagande också upphävt länsstyrelsens beslut.

Setterwalls kommentar: Avgörandet innebär ett välkommet klargörande av omfattningen av tillståndsplikten i 29 kap. 18 § MPF. Det tydliggör också att vad som är prövningspliktigt varken får tolkas extensivt eller vara otydligt, vilket är positivt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Innehållet är av informativ karaktär och utgör inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

 

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.