artikel | 17 nov 2020

Ändring av reglerna om kvalificerade personaloptioner – undantagen från förmånsbeskattning föreslås utvidgas från 2022

Responsive image

I ett nytt förslag från finansdepartementet föreslås det att villkoren för s.k. kvalificerade personaloptioner utvidgas från och med 1 januari 2022 genom att fler företag omfattas och även styrelseledamöter och suppleanter kommer att omfattas trots att de inte är anställda av företaget. Syftet är att göra det lättare för växande företag att locka till sig och sedermera behålla högre kompetens. I artikeln nedan redogör Setterwalls för det nya förslaget.

Personaloptioner ger en anställd rätt att i framtiden köpa aktier i företaget till ett i förväg bestämt pris eller med andra fördelaktiga villkor. Personaloptioner är knutna till själva anställningen eller uppdraget, kan normalt inte överlåtas och förverkas vanligtvis om anställningen upphör. Avsikten är att detta ska ge den anställde ett incitament att stanna i företaget under en intjänandeperiod. Huvudregeln för personaloptioner är att de ska förmånsbeskattas när de utnyttjas för förvärv av aktier, baserat på mellanskillnaden mellan värdet av förvärvade aktier och vad den anställde betalar.

Sedan 2018 finns regler om kvalificerade personaloptioner som under vissa förutsättningar inte förmånsbeskattas vid utnyttjandetidpunkten. Villkoren är idag förhållandevis stränga och bland annat krävs att företag som ställer ut kvalificerade personaloptioner ska ha haft ett medelantal på högst 50 anställda och en nettoomsättning samt balansomslutning om högst 80 miljoner kr under räkenskapsåret för det år då personaloptioner ställs ut.

Från den 1 januari 2022 föreslås gränserna höjas till högst 150 anställda och högst 280 miljoner kr i nettoomsättning samt balansomslutning. Villkoren utvidgas även till att innefatta styrelseledamöter och suppleanter som inte är anställda av företaget. Det ska således bli lättare för fler svenska företag att locka till sig och behålla högre kompetens, både till för anställningar och till styrelseposter.

I övrigt föreslås även att en personaloption ska kunna nyttjas för förvärv av teckningsoption. Dessutom ska en kvalificerad personaloption kunna ge rätt till ett framtida förvärv av aktie eller teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft så snart som möjligt, bestämmelserna i inkomstskattelagen ska därför tillämpas på personaloptioner som förvärvats efter den 31 december 2021 och bestämmelserna i skatteförfarandelagen ska tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021.

Förslaget är ute på remiss till 23 december 2020.

På Setterwalls följer vi utvecklingen med intresse. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.