artikel / 17 jun 2020

Regeringens krispaket utökas med ett omställningsstöd

Responsive image

Behöver ditt företag ställa om sin verksamhet för att klara sig ekonomiskt under den rådande situationen med spridningen av COVID-19? Ett nytt förslag om ett omställningsstöd till Sveriges företag baserat på omsättningstapp har nu presenterats av regeringen. Setterwalls bistår redan många företag med rådgivning kopplat till de olika stödåtgärderna i regeringens krispaket och redogör nedan för hur det nya omställningsstödet kan hjälpa ditt företag.

Först publicerad 4 maj 2020, uppdaterad 17 juni 2020

Med syftet att göra det möjligt för företag att överbrygga den ekonomiska krisen till följd av COVID-19 samt underlätta för företaget att ställa om och anpassa sin verksamhet till en långvarig nedgång i ekonomin presenterade regeringen på en pressträff, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, ytterligare en stödåtgärd för företag som har haft ett omsättningsbortfall. Förslaget överlämnades till riksdagen i en extra ändringsbudget för ikraftträdande den 22 juni 2020 och har bifallits av riksdagen.

Omställningsstödet är ett direkt stöd som innebär att företaget erhåller en viss ersättning i förhållande till företagets omsättningstapp och ska inte vara begränsat till företag med en viss typ av verksamhet. Som exempel på branscher som upplevt mycket stora omsättningstapp nämns dock besöks-, närings- och servicesektorn. Stödet ska hjälpa företag att ställa om både för att överleva och klara sig långsiktigt, t.ex. restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, taxiverksamhet som ställer om till leveranser och större tillverkningsföretag som ställer om sin produktion till exempelvis sjukvårdsmaterial.

Vad krävs för att ta del av stödet?
För att ta del av stödet ska företaget:

 1. bedriva näringsverksamhet i Sverige,
 2. vara registrerat för F-skatt,
 3. ha haft en årsomsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret,
 4. ha haft ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med samma månader 2019 som en effekt av spridningen av coronaviruset,
 5. inte vara föremål för företagsrekonstruktion, vara på obestånd eller ha skatteskulder och
 6. inte ha hemvist i skatteparadis.

I förslaget föreslås även begränsningar i möjligheten att få stöd om företaget eller dess moderbolag verkställer eller beslutar om vinstutdelning eller motsvarande. Företag som tar del av stödet ska dock kunna lämna koncernbidrag.

Omställningsstödet riktar sig alltså till de företag som har drabbats hårdast av den rådande situationen och som har haft störst omsättningstapp. Med den relativt låga omsättningsgränsen som är satt i förslaget omfattas även mindre företag.

Hur stort stöd får företaget?
Hur stort stöd företaget får beror på hur stort företagets omsättningstapp har varit under mars och april 2020 jämfört med samma månader 2019. Ju högre omsättningstapp desto högre subvention.

 • Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader. Med fasta kostnader avses kostnader för hyra och leasing, räntor, värdeminskning på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer av sådana tillgångar, elektricitet, vatten, avlopp, internet och telefoni, uppvärmning av lokaler, försäkringar, utfodring av djur, franchiseavgifter, tillstånd samt royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter, under nämnda månader, exklusive lönekostnader. Exempelvis föreslås ett företag som haft ett omsättningstapp på 50 procent som utgångspunkt utbetalas ett stöd på 37,5 procent av företagets fasta kostnader.
 • Det högsta belopp ett företag ska kunna beviljas i stöd föreslås till 150 miljoner kronor per företag.
 • Det totala omställningsstödet beräknas uppgå till 39 miljarder kronor under 2020.

Ansöka om omställningsstöd
Stödet ska betalas ut via Skatteverket, som också fattar beslutet genom kreditering av företagets skattekonto. 

 • Företag kan från och med den 22 juni ansöka om omställningsstödet via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida. Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Skatteverkets ambition är att kunna betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan kommit in till myndigheten, under förutsättning att ansökan är komplett och att Skatteverket inte bedömer att det finns en risk för felaktig utbetalning.
 • Ansökan ska lämnas på heder och samvete där den som lämnar osanna eller undanhåller uppgifter kan komma att dömas till böter eller fängelse.
 • Skatteverket kommer att ha möjlighet att återkräva felaktigt utbetalt stöd om företaget lämnat oriktiga uppgifter eller om stödet har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp. Felaktigt utbetalt stöd måste återbetalas för att undgå ansvar för det nya brottet omställningsstödsbrott. I annat fall behöver däremot inte omställningsstödet betalas tillbaka då det inte är fråga om ett lån eller ett uppskov.
 • Skatteverket ska både vid ansökan och senare kunna granska att företaget har rätt till stödet samt genomföra kontrollbesök.

Förslaget utgör ett statsstöd och har anmälts till och godkänts av EU-kommissionen. Utöver den nya lagen avser regeringen även att besluta om en ny förordning, där den huvudsakliga materiella regleringen av stödet kommer att finnas.

Regeringens krispaket
Utöver det nya omställningsstödet har tidigare bl.a. följande stöd presenterats för företag:

 • Anstånd med skattebetalningar (läs mer här)
 • Statlig lånegaranti till små och medelstora företag (läs mer här)
 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter (läs mer här)
 • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher (läs mer här)
 • Utökad avsättning till periodiseringsfond (läs mer här)
 • Korttidspermittering för minskade lönekostnader
 • Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

 

Setterwalls följer och uppdaterar löpande informationen om det föreslagna omställningsstödet samt övriga åtgärder i regeringens krispaket med anledning av COVID-19. Välkommen att kontakta våra experter för vidare rådgivning till ditt företag eller frågor om ovanstående.

Innehållet är en allmän redogörelse samt utgör generell information och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Kontakt:

Verksamhetsområde:

COVID-19 | Coronaviruset, Skatterätt

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.