artikel | 26 mar 2020

Krispaket för svenska företagare

Responsive image

Setterwalls redogör för regeringens nya krispaket: med en ambition att mildra de ekonomiska effekterna av Coronaviruset har regeringen nu föreslagit ytterligare åtgärder riktade mot svenska företagare.

Uppdaterat 2020-04-03

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och innehåller i korthet åtgärder avseende följande:

• Statlig lånegaranti för drabbade små och medelstora företag inrättas
• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
• Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
• Åtgärder riktade mot mindre företag

Finansutskottet tillstyrkte regeringens förslag till åtgärder på skatteområdet den 2 april 2020. Riksdagen sa den 3 april 2020 slutligt ja till regeringens förslag avseende införande av nya regler på skatteområdet.

Statlig lånegaranti för drabbade små och medelstora företag inrättas
En statlig lånegaranti föreslås för små och medelstora företags finansieringsbehov. Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya banklån till företag som på grund coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men som i övrigt är ”livskraftiga”. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Företag får som huvudregel låna upp till 75 miljoner. Företag ansöker om utnyttjande av lånegarantin hos långivande bank. Även om förslaget främst riktar sig till små och medelstora företag finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att ett företag ska kunna delta i programmet. Enligt förslaget kommer låntagaren att beviljas uppskov med ränteinbetalningar under de 12 första månaderna.

Det är ännu inte fastställt när förslaget föreslås träda i kraft.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 % ska betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda per bolag (oavsett antal anställda i bolaget) och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad enligt uppgift från Regeringskansliet. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, dvs. maximalt 159 000 kr per bolag och månad.

Förslagen föreslås träda i kraft den 6 april 2020.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
Företag i utsatta branscher som hotell, restaurang och sällanköpshandel föreslås få möjlighet till tillfälliga hyresnedsättningar. Förslaget är att staten ska bära 50 % av hyresnedsättningen och upp till 50 % av den fasta hyran.

Stödet föreslås gälla mellan 1 april – 30 juni 2020 och ska kunna sökas i efterhand. 

Åtgärder riktade mot mindre företag
Därtill förslås ytterligare åtgärder som är direkt avsedda att stimulera mindre företag och enskilda näringsidkare.

Reglerna om periodiseringsfonder föreslås ändras tillfälligt så att egenföretagare som drabbats hårt pga. virusutbrottet får sänkt skatt. Förslaget innebär att 100% av 2019 års vinst (upp till 1 miljon) kan avsättas i periodiseringsfond för enskilda näringsidkare och handelsbolag. Företagare kan ändra sin preliminära inkomstdeklaration för att få tillbaka preliminärskatten som är inbetald till skattekontot avseende beskattningsår 2019 fram till halvårsskiftet 2020. Om företagaren istället yrkar på avsättning i sin inkomstdeklaration sker utbetalningen i form av skatteåterbäring.

Förslaget föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende 2019.

Även det presenterade förslaget om ytterligare möjligheter till anstånd med betalning av skatt som vi tidigare kommenterat föreslås nu att utvidgas på så sätt att moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget med anstånd.

Mer information om krispaketet finns på regeringens hemsida.

Om du har frågor med anledning av regeringens nya krispaket är du välkommen att höra av dig till någon av Setterwalls experter.

Innehållet är en allmän redogörelse samt utgör generell information och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende. Det ska särskilt framhållas att förutsättningarna i det enskilda ärendet, eventuella avtal och andra omständigheter, t ex särskilda regler, inverkar på bedömningen varje enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.