artikel / 01 jun 2021

Utvidgade regler om förmånlig beskattning av kvalificerade personaloptioner från 2022 – förslaget skickat på lagrådsremiss

Responsive image

Setterwalls har tidigare skrivit om Finansdepartementets förslag att villkoren för s.k. kvalificerade personaloptioner utvidgas från och med den 1 januari 2022. Efter remiss har yttranden över departementets promemoria lämnats av bl.a. Advokatsamfundet Stockholmsbörsen, samt flera myndigheter, organisationer och föreningar och förslaget har nu skickats på lagrådsremiss.

Sedan 2018 finns lättnader i beskattningen för kvalificerade personaloptioner vilka infördes för att underlätta för små, unga företag som saknar tillräcklig tillgång i kapital, men som har tillväxtambitioner, att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Reglerna innebär att kvalificerade personaloptioner som förmån inte ska tas upp till beskattning för de anställda om vissa villkor är uppfyllda. Arbetsgivaren behöver inte heller betala arbetsgivaravgifter.

För att ytterligare utvidga reglerna och förenkla det praktiska handhavandet kring nyttjande av personaloption föreslås reglerna ändras enligt följande.

Fler företag bör omfattas av reglerna

  • Gränsen för medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget under det räkenskapsår som närmast föregår det år då personaloptionen förvärvas föreslås höjas från 50 till 150 och gränsen för företagets nettoomsättning eller balansomslutning under samma år föreslås höjas från 80 till 280 miljoner kronor.

Reglerna bör omfatta styrelsemedlemmar

  • Utöver anställda, föreslås också styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av skattelättnaderna. Kravet på en intjänandetid om tre år ska alltså kunna uppfyllas genom anställning, styrelseuppdrag eller växling mellan dessa roller.
  • Den anställde eller styrelsemedlemmen ska under intjänandetiden få ersättning från företaget som tas upp till tjänstebeskattning med ett belopp om minst 1,5 inkomstbasbelopp.

Reglerna bör gälla vid förvärv av teckningsoption

  • Förmån av personaloptioner föreslås inte bara undantas från beskattning om optionsinnehavaren utnyttjar optionen för förvärv av aktier utan även vid utnyttjande av option för förvärv av teckningsoptioner som ger rätt att förvärva aktier i företaget.
  • Förmånsvärdet av sådan personaloption som ger rätt att förvärva teckningsoptioner ska anses motsvara värdet på aktier som teckningsoptionerna ger rätt att förvärva.
  • Arbetsgivarens skyldighet att lämna uppgift i arbetsgivardeklarationen eller kontrolluppgift ska vid utnyttjande av personaloption för förvärv av teckningsoption gälla på samma sätt som vid utnyttjande för förvärv av andel.

I koncerner bör personaloptionen kunna omfatta ett annat företag än det som ställt ut optionen

  • Undantaget från beskattning föreslås även omfatta förmån av personaloption som utnyttjas för förvärv av aktier eller teckningsoptioner i ett annat företag än det som har gett ut optionen, förutsatt att företagen ingår i samma koncern när personaloptionen ges ut.
  • Vid tillämpning av reglerna om villkor för företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren ska det som sägs om företaget gälla det företag i vilket personaloptionen ger rätt att förvärva andelar eller teckningsoptioner.

Förslaget, som generellt sett har mottagits positivt av remissinstanserna, innebär nya bestämmelser både i inkomstskattelagen som ska tillämpas på personaloptioner som har förvärvats efter den 31 december 2021 och i skatteförfarandelagen som ska tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår som börjar efter den 31 december 2021. Förslaget utgör ett sådant statligt stöd som måste anmälas till Europeiska kommissionen för godkännande innan det genomförs.

Setterwalls fortsätter att följa lagstiftningsprocessen med intresse. Välkommen att kontakta våra skatteexperter med frågor om förslaget eller för rådgivning om användning av kvalificerade personaloptioner eller andra incitamentsprogram i ert företag.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret samt vilket kontor du vill bli kontaktad av, så hör vi av oss inom kort.