Girion Blomdahl

Counsel, Advokat / Stockholm

Språk

svenska engelska
Profil

Jag arbetar sedan år 2005, med ett avbrott på dryga fyra år då jag var domare, med fastighets- och miljörätt. Med tanke på tiden som domare är jag också särskilt inriktad mot processrätt. Därutöver kommer jag från och med höstterminen 2018 att doktorera på halvtid på Stockholms universitet med projektet: ”Vem har dispositionen till naturvärdena?”

Jag är verksam inom ett brett fält av fastighetsrätten. Arbetet involverar både domstolsprocesser, fastighetstransaktioner (såväl direkta som indirekta), allmän rådgivning, hyres- och annan nyttjanderätt samt speciell fastighetsrätt som fastighetsbildning och planfrågor. Även mer udda frågor, som exempelvis hävd och fastighetsbestämning baserat på de gamla skiftesreformerna, hamnar på mitt bord. Inom miljörätten sysslar jag företrädesvis med frågor om förorenad mark och transaktionsinriktad miljörätt. Till det kommer processrättslig rådgivning vid processer i allmän domstol.

Karriär
2018-,Stockholms universitet, doktorand
2015-,Setterwalls
2011-2015,Norrköpings tingsrätt, rådman och konkursdomare
2005-2011,Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2009-2010,Försvarshögskolan, operativ stabskurs, utnämnd örlogskapten
2009,Göta hovrätt, adjungerad ledamot
2002-2004,Lindesberg och Nacka tingsrätter, tingstjänstgöring
1999-2007,Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, studier i ekonomi, filosofi och pedagogik
1998-2002,Stockholms universitet, juristexamen
1997,Marinens Krigshögskola, reservofficerskurs
1996,Marinens Officershögskola, reservofficerskurs
Meriter
Externa publikationer
2010En kuststats nytta av sjöstridskrafter, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskift, Nr. 3/2010
Förtroendeuppdrag
2008-,Stockholms universitet, lärare i fastighetsrätt
Medlemskap
MEDLEMSveriges Advokatsamfund
MEDLEMSvenska Föreningen för Miljörätt
STYRELSELEDAMOTSACO-förbundet Reservofficerarna (2012-2017)
VICE ORDFÖRANDEÖvervakningsnämnden i Linköping (2012-2015)
MEDLEMSvenska Flottans Reservofficersförbund, diverse styrelseuppdrag
ADJUNGERADFörsvarsmaktens Personalansvarsnämnd