Responsive image

Girion Blomdahl

Counsel, Advokat

Profil

Jag arbetar sedan år 2005, med ett avbrott på dryga fyra år då jag var domare, med fastighets- och miljörätt. Med tanke på tiden som domare är jag också särskilt inriktad mot processrätt. Därutöver har jag nyligen disputerat på avhandlingen ”Vem äger naturen?”

Jag är verksam inom ett brett fält av fastighetsrätten. Arbetet involverar både domstolsprocesser, fastighetstransaktioner (såväl direkta som indirekta), allmän rådgivning, hyres- och annan nyttjanderätt samt speciell fastighetsrätt som fastighetsbildning och planfrågor. Även mer udda frågor, som exempelvis hävd och fastighetsbestämning baserat på de gamla skiftesreformerna, hamnar på mitt bord. Inom miljörätten sysslar jag företrädesvis med frågor om förorenad mark och transaktionsinriktad miljörätt. Till det kommer processrättslig rådgivning vid processer i allmän domstol.

Till medarbetare
Karriärmeriteruppdragartiklar
Karriärmeriteruppdragartiklar

2023,

Juris doktor

2015-,

Setterwalls

2011-2015,

Norrköpings tingsrätt, rådman och konkursdomare

2009-2010,

Försvarshögskolan, operativ stabskurs, utnämnd örlogskapten

2009,

Göta hovrätt, adjungerad ledamot

2008-,

Stockholms universitet, lärare

2005-2011,

Mannheimer Swartling Advokatbyrå

2002-2004,

Lindesberg och Nacka tingsrätter, tingstjänstgöring

1999-2007,

Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, studier i ekonomi, filosofi och pedagogik

1998-2002,

Stockholms universitet, juristexamen

1997,

Marinens Krigshögskola, reservofficerskurs

1996,

Marinens Officershögskola, reservofficerskurs

Externa publikationer

2023

Vem äger naturen? – En fastighetsrättslig studie om förhållandet mellan äganderättens brukandedel och skyddet för naturvärden, akademisk avhandling

2023

Recension av Jens Evald, Servitutretten, Djøf Forlag 2021, JT 2023/24, s. 208

2022

Två strandskyddsmål, JT 2022/23, s. 81

2021

Säljarens rätt att disponera över nyttjanderätter efter fastighetsöverlåtelseavtal men innan tillträde, JT 2021/22, s. 473

2010

En kuststats nytta av sjöstridskrafter, Kungl. Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskift, Nr. 3/2010

Medlemsskap

MEDLEM

Sveriges Advokatsamfund

MEDLEM

Svenska Föreningen för Miljörätt

STYRELSELEDAMOT

SACO-förbundet Reservofficerarna (2012-2017)

VICE ORDFÖRANDE

Övervakningsnämnden i Linköping (2012-2015)

MEDLEM

Svenska Flottans Reservofficersförbund, diverse styrelseuppdrag

STYRELSELEDAMOT

Hyresrättsliga Diskussionsklubben

MEDLEM

Association for Law, Property and Society – ALPS

Förtroendeuppdrag

2008-,

Stockholms universitet, lärare i fastighetsrätt